Con­ta­dor i pink

BT - - SPORTSAV12DANMARKS IS - SPÆN­DING IN­TAKT Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Trods hårdt an­greb fra Astanako­met Fa­bio Aru lyk­ke­des det Tin­koff - Saxo kap­ta­jn Al­ber­to Con­ta­dor at over­ta­ge fø­rer­trøj­en i Giro d’Ita­lia.

At væ­re etap­vin­der i en Grand Tour på før­ste dag, hvor de tun­ge for­hånds­fa­vo­rit­ter for al­vor går i ind­byr­des krig, er en be­drift med hold­bar­hed som dug for so­len.

Det kan slo­ven­ske Jan Po­lanc så for­tæl­le bør­ne­bør­ne­ne om, når han en gang skal for­tæl­le den smuk­ke hi­sto­rie om bedste­fars smuk­ke sol­o­ridt mod top­pen af Abe­to­ne. Og hvis den 23- åri­ge slo­ve­ner vil gi­ve den sand­fær­di­ge anek­do­te me­re tyng­de og glans, kan han fort­sæt­te med at op­ma­le, hvor­dan han blev jag­tet af en fl ok grov­sult­ne løbs­fa­vo­rit­ter, der be­nyt­te­de da­gen til at kryd­se klin­ger og fl exe mus­k­ler.

Med 4,5 km til­ba­ge af eta­pen gik gik Fa­bio Aru i det an­greb, han hav­de vars­let med krystal­klar lo­gik ved at sen­de sin span­ske kla­tre- ad­ju­dant Mi­kel Lan­da ud som off en­siv for­post.

To se­kun­der ned

Re­ak­tio­nen kom promp­te fra Con­ta­dor, der te­ste­de bå­de Aru og den år­våg­ne Sky- front­mand Ri­chie Po­r­te med en af si­ne hid­si­ge slan­ge­hugs­ac­ce­le­ra­tio­ner.

Det lyk­ke­des dog ik­ke Con­ta­dor at gø­re ska­de og med de vær­ste stig­nings­pro­cen­ter bag sig, be­slut­te­de fa­vo­rit­tri­en - med Lan­da som tem­po­sæt­ten­de ram­buk - at gø­re mak­si­mal ska­de på en po­ten­ti­el trus­sel som co­lom­bi­a­ne­ren Ri­go­ber­to Uran.

I mål kun­ne Con­ta­dor tør­re sve­den af pan­den og gø­re klar til end­nu en tur i den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je, han hav­de til ejen­dom i 2011, da han vandt Giro d’Ita­lia sid­ste gang.

To se­kun­der har Con­ta­dor til Fa­bio Aru med Ri­che Po­r­te yder­li­ge­re 18 se­kun­der eft er.

En lil­le uge in­de i Giro d’Ita­lia er der ved at teg­ne sig et klart bil­le­de af po­di­e­plad­ser­ne, men det ind­byr­des styr­ke­for­hold mel­lem de tre i front, er sta­dig me­get uafk la­ret - og spæn­dings­mæt­tet.

I dag be­gi­ver Giro- fel­tet sig ud på en eta­pe for­be­holdt sprin­ter­ne, når der skal kø­res 183 fra kur­by­en Mon­tecat­i­ni Ter­me til Ca­stig­kioo­ne del­le Pescaia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.