IK­KE ME­RE SNAK OM SMÅKA­GER

Kon­flik­ten i dansk bad­min­ton blev of­fi­ci­elt løst i går

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­SO­NING Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

TORS­DAG 14. MAJ 2015

Der gik ka­ge i for­hol­det mel­lem Bad­min­ton Dan­mark og fle­re af de dan­ske bad­min­ton­stjer­ner, da bad­min­ton­for­bun­det la­ve­de en kol­lek­tiv sponsoraf­ta­le uden spil­ler­nes samtyk­ke. Men ef­ter en må­ned med mudderkast og for­so­nings­mø­der er kri­sen en­de­lig ble­vet af­blæst.

» Al­le spil­le­re er indstil­let på, at vi skal kig­ge fremad i ste­det for at se bag­ud, men det er og­så en svær ting, for vi fø­ler jo, at vi er ble­vet ramt på no­get, vi ik­ke bry­der os om. Men nu be­gyn­der vi igen man­dag, og så ser vi fremad. Nu har vi spildt en mas­se tid på at dis­ku­te­re alt mu­ligt lort, så nu vil vi ba­re ger­ne kon­cen­tre­re os om det, vi kan fin­de ud af, og det er at ty­re til den fjer­bold og få vun­det en mas­se bad­min­ton­kam­pe, « si­ger den dan­ske pro­fil Joachim Fischer.

I be­gyn­del­sen af fe­bru­ar ind­gik Bad­min­ton Dan­mark en kol­lek­tiv sponsoraf­ta­le med ka­ge­pro­du­cen­ten Da­nisa, hvil­ket be­tød, at spil­ler­ne skul­le op­træ­de i trø­jer med Da­nisa- logo, når de re­præ­sen­te­re­de lands­hol­det. Men det var i strid med spil­ler­nes per­son­li­ge sponsoraf­ta­le med Da­nisa- kon­kur­ren­ten Kel­sen Group. er så endt med at beg­ge par­ter har gi­vet sig en smu­le for at få løst det her. Vi har et VM til au­gust, vi rig­tigt ger­ne vil spil­le og et OL læn­ge­re ude i frem­ti­den, så selv­føl­ge­lig har vi og­så prø­vet at kig­ge en smu­le ind ad. Men jeg sy­nes til gen­gæld og­så, at for­bun­det har vist sig fra en rig­tig po­si­tiv si­de i det her, « si­ger Joachim Fischer.

Joachim Fischer var med på gårs­da­gens pres­se­mø­de, hvor det blev med­delt, at småka­ge­kon­flik­ten er løst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.