’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Joachim Fischer

For­bun­det har gi­vet sig en smu­le, og vi har gi­vet os en smu­le

Kon­flik­ten fik den kon­se­kvens, at Mat­hi­as Boe, Car­sten Mo­gen­sen, Ka­mil­la Ryt­ter Juhl, Chri­stin­na Pe­der­sen og Joachim Fischer al­le blev smidt af lands­hol­det af Bad­min­ton Dan­mark, ef­ter al­le for­søg på en løs­ning slog fejl. Men nu har de to par­ter ef­ter læn­ge­re tids for­hand­lin­ger en­de­lig fun­det en løs­ning.

» Det er in­gen hem­me­lig­hed, at der har væ­ret an­dre ting end den her småka­ge- sag, vi har væ­ret nødt til at snak­ke igen­nem for at star­te på en frisk. For­bun­det har gi­vet sig en smu­le, og vi har gi­vet os en smu­le, og på den må­de er det og­så lyk­ke­des at fin­de en løs­ning, så vi kun­ne få det her til at fun­ge­re, så vi kan stil­le op for Dan­mark og spil­le de me­ster- ska­ber, der kom­mer fremad­ret­tet, « si­ger Joachim Fischer.

Li­ge nu bli­ver der spil­let VM for hold, Sur­di­man Cup, i Ki­na, og kon­flik­ten har be­ty­det, at de dan­ske pro­fi­ler ik­ke er med. På trods af de sto­re nav­nes af­bud er Dan­mark dog nå­et frem til kvart­fi­na­ler­ne, hvor dan­sker­ne i mor­gen mø­der Ja­pan.

De fem spil­le­re ven­der nu til­ba­ge til lands­hold­stræ­nin­gen i Brønd­by og er ud­ta­get til det in­di­vi­du­el­le VM i Ja­kar­ta i au­gust. Men det har væ­ret en hårdt kamp at fin­de en løs­ning, og Joachim Fischer for­tæl­ler, at en stor del af æren skal til­skri­ves hans træ­ner fra Sko­vs­ho­ved Bad­min­ton, Hen­rik Park­høi, der har fun­ge­ret som mæg­ler mel­lem de to par­ter.

» Det har væ­ret mudderkast over en læn­ge­re pe­ri­o­de, men løs­nin­gen er ble­vet, at vi spil­le­re kan op­fyl­de de ting, som vi skal, og for­bun­det har gjort det klart, at de ik­ke vil sæt­te os i sam­me si­tu­a­tion igen, og det har li­ge­som væ­ret den må­de, vi skul­le fin­de hin­an­den på, « si­ger Fischer og fort­sæt­ter:

» Jeg tror ik­ke, at nog­le af par­ter­ne føl­te, at de skul­le gi­ve sig, men det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.