Barsk aff ære ’’

Her er Dan­marks mod­stan­de­re i næ­ste års VM og OL- kval.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VM Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk Kim Pe­der­sen Fo­to: Jan Kors­gaard SÅ­DAN SPIL­LES KVART­FI­NA­LER­NE

Det bli­ver hårdt og kræ­ver sto­re for­be­re­del­ser. Vi er al­le­re­de be­gyndt at tæn­ke på, hvor­dan vi kan ska­be de op­ti­ma­le be­tin­gel­ser for hol­det

For de dan­ske spil­le­re fo­re­går re­sten af VM på tv, mens sig­tet er ret­tet mod VM i Rusland og OL- kva­li­fi - ka­tio­nen i 2016.

Eft er grup­pe­kam­pe­ne i Prag og Ostra­va lig­ger det fast, at Dan­mark skal mø­de Nor­ge, Let­land og Ka­zak­h­stan i Moskva el­ler Sankt Pe­ters­borg næ­ste år.

I OL- kva­li­fi ka­tio­nen 1.- 4. sep­tem­ber skal Dan­mark til Minsk, hvor mod­stan­der­ne er Hvi­derusland, Slove­ni­en og et hold fra kva­li­fi ka­tions­pul­jer­ne. For­ment­lig Ukrai­ne el­ler Ja­pan.

» Kam­pe­ne i Tjek­ki­et vi­ser igen, at der ik­ke er så stor for­skel på hol­de­ne. De lig­ger tæt­te­re og tæt­te­re. Mod­stan­der­ne i Rusland vil min­de me­get om dem, vi har mødt i Ostra­va, « si­ger lands­hol­dets ge­ne­ral ma­na­ger, Kim Pe­der­sen, til BT.

» Det er må­ske ik­ke 100 pro­cent sik­kert, at vi skal til OL- kva­li­fi ka­tion i Minsk, men i hvert fald 99,9 pro­cent sik­kert. El­lers skal Hvi­derusland avan­ce­re ot­te plad­ser på ver­dens­rang­li­sten, og det er umu­ligt. «

Selv om OL- kva­li­fi ka­tio­nen er fl yt­tet fra fe­bru­ar til star­ten af sep­tem­ber og åb­ner for NHL- spil­ler­nes del­ta­gel­se, bli­ver det svært i den hvi­derus­si­ske ho­ved­stad.

» Det bli­ver hårdt og kræ­ver sto­re for­be­re­del­ser. Vi er al­le­re­de be­gyndt at tæn­ke på, hvor­dan vi kan ska­be de op­ti­ma­le be­tin­gel­ser for hol­det, « un­der­stre­ger Kim Pe­der­sen.

På kon­gres­sen i Prag læg­ger Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on bil­let ind på ar­ran­ge­men­tet i 2016 af kvin­der­nes Di­vi­sion 1 A ( næst­bed­ste VMræk­ke).

» Kvin­de­hol­det er klar til at ta­ge det næ­ste skridt og fortje­ner et VM på hjem­me­ba­ne, « si­ger Kim Pe­der­sen.

Eft er syv kam­pe i O2 Are­na i Prag er Tre Kro­nor rejst til Ostra­va, hvor Rusland ven­ter i kvart­fi na­len. Det er et re­van­che­op­gør fra sid­ste års se­mi­fi na­le i Minsk, hvor rus­ser­ne vandt 3- 0 på vej­en til VM- gul­det.

Rus­ser­ne og sven­sker­ne har beg­ge væ­ret me­get svin­gen­de, men med su­per­stjer­ner som Jev­ge­nij Mal­kin, Il­ja Kovaltjuk og Vla­di­mir Ta­ra­sen­ko gi­ver vi rus­ser­ne et plus. Det tæl­ler og­så i de­res favør, at de kan bli­ve i CEZ Are­na.

De nor­da­me­ri­kan­ske hold mø­der beg­ge en un­der­dog: Ca­na­da mod Hvi­derusland og USA mod Schweiz. Selv om Ca­na­da har tabt i kvart- Kl. 15.15 i CEZ Are­na USA- Schweiz Kl. 16.15 i O2 Are­na Ca­na­da- Hvi­derusland Kl. 19.15 i CEZ Are­na Sve­ri­ge- Rusland Kl. 20.15 i O2 Are­na Fin­land- Tjek­ki­et fi na­len de sid­ste fem år i træk, er det svært at fo­re­stil­le sig, at Sid­ney Cros­by & co. fl op­per i Prag.

I den fj er­de kvart­fi na­le er Fin­land fa­vo­rit mod vært­s­na­tio­nen Tjek­ki­et.

IS­HO­CK­EY, VM, KVART­FI­NA­LE

TV2 Sport 19.15

LØR­DA­GENS SE­MI­FI­NA­LER ( O2 ARE­NA):

USA/ Schweiz- Sve­ri­ge/ Rusland Ca­na­da/ Hvi­derusland- Fin­land/ Tjek­ki­et

Vej­en til VM i Rusland og til OL går via blandt an­dre Nor­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.