V VIL ÆN­DRE KNIV­LOVEN

Du er i prin­cip­pet kri­mi­nel, hvis du har en pro­p­træk­ker med fol­dek­niv

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

Kar­sten Lauritzen, rets

ord­fø­rer for Ven­stre

AB­SURD

Kniv­loven skal ik­ke væ­re så skarp, at gan­ske al­min­de­li­ge dan­ske­re ri­si­ke­rer at skæ­re sig på den.

Det me­ner Ven­stre, som nu vil ha­ve æn­dret be­kendt­gø­rel­sen til kniv­loven el­ler om nød­ven­digt vil ha­ve la­vet sel­ve loven om, så den ik­ke ram­mer de for­ker­te bor­ge­re.

For tolk­nin­gen af hvor n å r en fol­dek­niv er to- el­ler en­hånds­be­tjent er ble­vet stram­met op til det yder­ste eft er en prin­ci­pi­el dom, af­sagt i Østre Lands­ret.

Hvil­ket be­ty­der, at selv den lil­le skæ­rek­niv i en sim­pel tje­ner- pro­p­træk­ker – som med lidt fi nger­snil­de kan åb­nes med én hånd – i juri­disk for­stand bli­ver til en én­hånds­be­tjent fol­dek­niv og et po­ten­ti­elt far­ligt stik­vå­ben. Og alt­så i strid med loven. Det sam­me gæl­der for f. eks. jæ­ge­rens Buck- kniv, spej­de­rens klas­si­ske fol­dek­niv og schweizer­k­ni­ven.

Ven­stres retsord­fø­rer Kar­sten Lauritzen:

» Det du­er ik­ke, at al­le dan­ske­re, som ejer en sim­pel pro­p­træk­ker, bli­ver kri­mi­na­li­se­re­de. Vi kan jo ik­ke kri­mi­na­li­se­re gan­ske al­min­de­li­ge men­ne­sker. Hvis ræk­ke­vid­den af lands­rets­dom­men vit­ter­ligt er, som det ser ud til, vil jeg be­de ju­stits­mi­ni­ste­ren om at æn­dre be­kendt­gø­rel­sen el­ler få la­vet loven om så hur­tigt som mu­ligt , « si­ger han.

Hidtil har po­li­ti­et ik­ke haft travlt med at hånd­hæ­ve den nye tolk­ning af lov­be­kendt­gø­rel­sen eft er lan­drets­dom­men i fj or, men det ri­si­ke­rer der at bli­ve la­vet om på, hvis end­nu en sag af sam­me ka­li­ber går Steen Juul Ri­is­he­de fra Tom­merup imod.

Ri­si­ke­rer bø­de for 44 kni­ve

Sa­gen mod den fyn­s­ke in­de­ha­ver af Tom­merup Jagt & Fi­ske­ri tog sin spæ­de be­gyn­del­se for tre år si­den, da Fyns Po­li­ti trop­pe­de op og be­slag­la­de 44 fol­dek­ni­ve af for­skel­li­ge ty­per i hans bu­tik.

Hvis Ret­ten i Oden­se på man­dag væl­ger at døm­me ham eft er ankla­ge­skrift et, mi­ster han de 44 kni­ve og får en kæm­pebø­de oveni.

An­kla­ge­myn­dig­he­den lag­de i sin pro­ce­du­re i rets­sa­gen tid­li­ge­re i den­ne uge op til, at hver af kni­ve­ne, an­kla­ge­ren be­trag­ter som ulov­lig, skal gi­ve en bø­de på 3.000 kro­ner. Alt­så i alt 132.000 kro­ner plus vær­di­en af kni­ve­ne, som sam­let er cir­ka 50.000 kro­ner, hvis den kø­res helt ud i an­kla­ge­myn­dig­he­dens favør.

Tlf: 3375 3675 på hver­da­ge 08.00- 17.00, luk­ket i we­e­ken­den www. bt. kun­de­u­ni­vers. dk

Seks af dis­se 12 kni­ve er iføl­ge den ri­gi­de tolk­ning ulov­li­ge, mens de an­dre seks reg­nes som lov­li­ge, hvis de bru­ges til det for­mål, de er skabt til. De ulov­li­ge er dem, der har fol­de­blad, for­di de – må­ske – kan åb­nes med én hånd. Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.