Ja, in­tet ra­dio­ak­tivt aff ald i DK

BT - - DEBAT - PIA OL­SEN DYHR

Par­ti­for­mand, SF

en mil­jø­lov­giv­ning, som be­ty­der, at man ik­ke kan ud­vin­de ski­fer­gas i Dan­mark. Vi skal stil­le krav om, at vo­res grund­vand bli­ver be­skyt­tet, og der er alt­så nog­le ke­mi­ka­li­er i bor­ings­pro­ces­sen, der kan væ­re me­get ri­si­kab­le for grund­van­det, som jo er vo­res drik­ke­vand. I sid­ste uge sag­de mil­jø­mi­ni­ste­ren, at der i for­bin­del­se med fra­ck­ing, som bor­ings­pro­ces­sen kal­des, fi ndes ra­dio­ak­tivt aff ald. Der­for har vi spurgt sund­heds­mi­ni­ste­ren, hvad vi skal

VI SKAL LA­VE

gø­re med det? Men det har re­ge­rin­gen ik­ke rig­tigt no­gen plan for, og det er be­kym­ren­de.

en me­get re­strik­tiv mil­jø­lov­giv­ning ved olie­bor­in­ger i Dan­mark, bør vi ha­ve en til­sva­ren­de lov­giv­ning om ski­fer­gas. Vi skal ik­ke eks­pe­ri­men­te­re med ting, vi ved kan væ­re far­li­ge. Der­for er det en god grund til, at vi får la­vet en ny, me­get grun­dig mil­jø­lov­giv­ning, som be­skyt­ter vo­res grund­vand mod ra­dio­ak­tivt aff ald. Og hvis vi la­ver den grun­dig nok, kom­mer der ik­ke fra­ck­ing i Dan­mark.

LI­GE­SOM VI HAR

ener­gi­mi­ni­ste­ren si­ger, at han ik­ke vil til­la­de fl ere bor­in­ger fremad­ret­tet, så må det jo væ­re ba­se­ret på, at han sy­nes, det er far­ligt, og hvis han sy­nes, det er far­ligt, hvor­for skal vi så ik­ke få la­vet en or­dent­lig mil­jø­lov­giv­ning sam­men, så vi og­så kan få hindret de to bor­in­ger, der er i gang? Vi skal få gang i for­hand­lin­ger­ne med To­tal, for der skal ik­ke her­ske tvivl om, at de og­så er ble­vet ført bag ly­set. De tror med ret­te, at de har lov til en mas­se, for­di der ik­ke er lov­giv­ning på om­rå­det. For at væ­re fair mod de­res in­ve­ste­ring må vi la­ve en aft ale, der

NÅR KLI­MA- OG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.