Nej, så mi­ster vi tro­vær­dig­he­den

BT - - DEBAT - RAS­MUS HEL­VEG PE­TER­SEN

Kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster ( R)

la­ve lov­giv­ning med til­ba­ge­vir­ken­de kraft , som Pia Ol­sen Dyhr læg­ger op til. Det er ska­de­ligt på al­le mu­li­ge må­der. For ek­sem­pel har man i Spa­ni­en, da fi nanskri­sen var på sit hø­je­ste, med til­ba­ge­vir­ken­de kraft æn­dret støt­ten til folk med sol­cel­ler. Det be­ty­der, at in­gen i dag sto­ler på den span­ske re­ge­ring og tør sæt­te sol­cel­ler op. Omvendt har vi li­ge få­et den la­ve­ste pris no­gen­sin­de til at byg­ge en havvind­møl­le­park ude på Horns Rev – det har vi, for­di

VI KAN IK­KE

folk sto­ler på, at den dan­ske re­ge­ring over­hol­der si­ne aft aler. Man skal kun­ne sto­le på den dan­ske stat.

at det er mil­jøska­de­ligt, hø­rer det jo un­der den nu­væ­ren­de lov­giv­ning, hvor det ik­ke er til­ladt at svi­ne. Jeg sy­nes, det er en al­min­de­lig mis­for­stå­el­se at tro, at To­tal har en til­la­del­se til at svi­ne. De skal age­re på en må­de, der er fuldt ud mil­jø­mæs­sigt for­svar­lig, og de har et ube­græn­set er­stat­nings­ansvar for at dæk­ke even­tu­el­le mil­jøska­der. Jeg har in­tet øn­ske om ufor­svar­li­ge bor­in­ger, og vi hol­der et vå­gent øje

HVIS AR­GU­MEN­TET ER,

med To­tals prø­ve­bor­in­ger.

en til­la­del­se un­der den tid­li­ge­re re­ge­ring, og aft alen skal vi selv­føl­ge­lig over­hol­de. Den­gang til­la­del­sen blev gi­vet, tror jeg ik­ke, mit par­ti var be­vidst om, at der spe­ci­fi kt var ta­le om ski­fer­gas. Re­ge­rin­gen har fo­re­lø­big sat ud­ste­del­sen af til­la­del­ser på stand­by. Og fra De Ra­di­ka­les si­de er vi så­dan set indstil­let på at si­ge, at vi ik­ke øn­sker at gi­ve fl ere til­la­del­ser, for­di vi al­le­re­de har go­de al­ter­na­ti­ver til fos­si­le brand­stoff er i form af bl. a. vin­de­ner­gi, bio­mas­se og so­le­ner­gi.

DER BLEV GI­VET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.