Stop de gak­ke­de kniv- sa­ger

ME­NER

BT - - DEBAT -

På man­dag skal Ret­ten i Oden­se ta­ge stil­ling til, om in­de­ha­ve­ren af en for­ret­ning med jagt- og fi ske­ri­ar­tik­ler skal idøm­mes en kæm­pe bø­de for brud på vå­ben­loven. 44 fol­dek­ni­ve er cen­trum for den gak­ke­de sag, der kan ko­ste bu­tik­sin­de­ha­ve­ren en bø­de på 132.000 kro­ner, hvis dom­me­ren føl­ger an­kla­ge­myn­dig­he­dens krav. BØ­DEN SKAL IFØL­GE an­kla­ge­myn­dig­he­den fal­de, ale­ne for­di man­den var i be­sid­del­se af kni­ve­ne. Ik­ke for­di han stak no­gen med dem. Men for­di der er ta­le om fol­dek­ni­ve, som kan be­tje­nes med én hånd og der­for be­trag­tes som po­ten­ti­el­le stik­vå­ben. ØSTRE LANDS­RET LOD sid­ste år ham­me­ren fal­de i en lig­nen­de sag, hvor en bu­tik­sin­de­ha­ver blev dømt. Hvis Ret­ten i Oden­se føl­ger den ud­stuk­ne kurs, kan der væ­re fl ere af de gak­ke­de kniv- sa­ger i ven­te. Hidtil har po­li­ti­et hel­dig­vis ik­ke haft travlt med at hånd­hæ­ve den vidt­gå­en­de tolk­ning af vå­ben­lovens be­stem­mel­ser, men hvad nu, hvis der fal­der end­nu en dom med bø­de­straf til kni­ve­nes ejer? Det er vel ik­ke for sjov, at po­li­ti­et har ban­ket på i jagt- og fi skeri­bu­tik­ker­ne? Det må vel væ­re for at af­prø­ve lovens ræk­ke­vid­de. KNIVDRA­BET PÅ EN ita­li­ensk turist i 2003 før­te til stram­nin­gen af vå­ben­loven. Kam­pen mod spring­k­ni­ve i nat­te­li­vet er for­nuft ig, men der er in­gen tro­vær­dig­hed for­bun­det med at be­slag­læg­ge red­ska­ber fra køk­ken­skuff en. Skræks­ce­na­ri­et er, at al­le, der har en hob­byk­niv el­ler en ’ tje­ner- pro­p­træk­ker’, må be­re­de sig på, at or­dens­mag­ten trop­per op for at be­slag­læg­ge de el­lers fre­de­li­ge værk­tø­jer. Lad det nu ik­ke kom­me der­til. Det vil væ­re helt gak- gak at kri­mi­na­li­se­re en­hver tje­ner i det­te land el­ler de fre­de­li­ge bedste­fædre, der ny­der at skr­æl­le æb­ler til bør­ne­bør­ne­ne. Slå for­nuft en til og få stop­pet den ri­gi­de tolk­ning af reg­ler­ne. Det bør ik­ke ta­ge lang tid for ju­stits­mi­ni­ste­ren at eks­pe­de­re den sag. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.