TER­ROR KAN IK­KE GRAD­BØ­JES ’’

Ter­r­ortrus­len mod Dan­mark er re­el, uan­set hvor me­get man prø­ver på at ba­ga­tel­li­se­re det an­greb, lan­det var ud­sat for i fe­bru­ar

BT - - DEBAT -

Man­ge har i øje­blik­ket travlt med at ba­ga­tel­li­se­re, in­tel­lek­tu­a­li­se­re og grad­bø­je be­gre­bet ter­ror. Det er desvær­re med til at for­k­lej­ne den trus­sel, vi al­le står over­for, og den him­mel­rå­ben­de uvi­den­hed be­kym­rer mig. Jeg vil stærkt an­be­fa­le folk at læ­se Mor­ten Skjol­da­gers bog ’ Trus­len in­de­fra – de dan­ske ter­r­o­ri­ster’, el­ler Matias Sei­del­ins bog ’ Al­la­hs dan­ske kri­ge­re’. Man kan og­så med stor for­del ka­ste sig over Kaa­re Sø­ren­sens an­mel­der­ro­ste bog ’ Hals­hug’, der gi­ver et dybt ind­blik i den ter­r­or­fa­re, som Dan­mark be­fi nder sig i. DAN­MARK ER PÅ ter­r­o­ri­ster­nes ter­r­or­li­ste, og de vil os no­get ondt, hvis de kan kom­me til det. Det ser vi ty­de­ligt i bo­gen ’ Hals­hug’, hvor Kaa­re Sø­ren­sen be­ret­ter om den ame­ri­kan­ske ter­r­o­rist David He­ad­ley, som var med til at plan­læg­ge blod­ba­det i Mum­bai, og som plan­lag­de at ud­fø­re et til­sva­ren­de blod­bad i Kø­ben­havn. HAN BE­SØG­TE LAN­DET to gan­ge og gik og fi lme­de ud­valg­te ste­der. Han var så­gar på be­søg i Jyl­lands- Po­stens da­væ­ren­de lo­ka­ler på Kon­gens Nytorv og på ho­ved­kon­to­ret i Aar­hus. Som hævn over Muham­med- teg­nin­ger­ne var det hans plan at hals­hug­ge Jyl­lands- Po­stens jour­na­li­ster og smi­de de­res ho­ve­d­er på ga­den. MEN FOR­DI DAVID He­ad­ley mang­le­de mænd, æn­dre­de han pla­nen til at om­fat­te mord på teg­ne­ren Kurt Wester­gaard, for det kun­ne han gø­re ale­ne. Til alt held blev han an­holdt i USA, da han i 2009 var på vej med fl y til Paki­stan. Må­ne­den eft er hav­de han bil­let til Dan­mark, og selv­om han i dag sid­der i et hem­me­lig­holdt fængsel i USA, for­tæl­ler Kaa­re Sø­ren­sen, at der ik­ke fi ndes do­ku­men­ta­tion for, at den ame­ri­kan­ske ter­r­o­rist har op­gi­vet pla­nen om at gen­nem­fø­re et an­greb på Jyl­lands- Po­sten. HE­AD­LY HAR SELV be­kræft et, at hans kon­takt­per­son i al- Qa­e­da hav­de få­et or­dre om at ar­ran­ge­re an­greb i Dan­mark. Der var med an­dre ord ta­get en be­slut­ning om, at Dan­mark skul­le væ­re mål for ter­ror, og den be­slut­ning er selv den dag i dag en re­el trus­sel.

Naser Khader, DER FIN­DES FLE­RE som David He­ad­ley, og vi kan ik­ke væ­re i tvivl om, at no­gen vil os ondt. Så de an­greb, der ske­te på Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i fe­bru­ar må­ned i år er for al­vor­li­ge til at bli­ve de­gra­de­ret til en had­for­bry­del­se, så­dan som Pre­ben Wil­hjelm gør det. Han in­tel­lek­tu­a­li­se­rer ter­r­or­be­gre­bet og me­ner, at bag­grun­den for an­gre­be­ne var had og ik­ke ter­ror. Et an­greb bli­ver til ter­ror, hvis man med for­sæt går ud og dræ­ber for at skræm­me en be­folk­ning i al­vor­lig grad. Hvor­fra kan Pre­ben Wil­hjem vi­de, at det ik­ke var ger­nings­man­dens hen­sigt? DET ER VIG­TIGT, at vi i Dan­mark er­ken­der og er for­be­red­te på de fa­rer, der ven­ter, el­lers har vi in­gen chan­ce for at for­sva­re os og for­hin­dre frem­ti­di­ge an­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.