Det frie ord

BT - - DEBAT -

En fri pres­se er gan­ske en­kelt det af­gø­ren­de grund­lag for, at et de­mo­kra­tisk sam­fund over­ho­ve­det kan ek­si­ste­re som så­dan. Men i be­vidst­he­den om, at vi her i vo­res del af ver­den har pres­se­fri­he­den som et grund­læg­gen­de sam­funds­vil­kår, må vi be­stan­digt væ­re på vagt, for der er og­så i vo­res sam­fund po­li­ti­ske kræft er, som øn­sker at tøj­le en fri og kri­tisk pres­se.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.