’ VI BLEV LADT I S

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg

TER­R­OR­AN­GREB Rigs­po­li­tiets re­de­gø­rel­se - og som BT be­skrev i søn­dags - var et ud­sat ter­r­or­mål un­der ter­r­or­an­gre­bet, for­di de var ube­væb­ne­de.

En på­stand, po­li­ti­in­spek­tør ved Kø­ben­havns Po­li­ti Mo­gens Laurid­sen ef­ter­føl­gen­de af­vi­ste blandt an­det med hen­vis­ning til, at der var be­væb­net po­li­ti til at be­skyt­te hjem­me­værns­fol­ke­ne.

Men det af­vi­ses nu af hjem­me­vær­nets le­del­se samt kap­ta­jn Troels Graff, der var ved Kr­udt­tøn­den den af­ten, Omar El- Hus­se­in be­gik sit ter­r­or­an­greb. Han hav­de an­sva­ret for, at hjem­me­vær­nets på det tids­punkt 30 fri­vil­li­ge gjor­de, hvad po­li­ti­et bad dem om.

Som det frem­går af kor­tet her på si­den, stod de 30 mand iføl­ge Troels Graff og holdt vagt samt ’ son­de­re­de ter­ræ­net’ uden re­el po­li­ti­be­skyt- tel­se ved blandt an­det Jagt­vej, Jacob Er­land­sens Ga­de samt i Fæl­led­par­ken.

» Mi­ne folk dan­ne­de en ydre ring om­kring Kr­udt­tøn­den. Og der var gan­ske vist be­tjen­te in­de ved Kr­udt­tøn­den, men vi hav­de fle­re sol­da­ter 2- 300 me­ter væk uden til­ste­de­væ­rel­se af po­li­ti, « si­ger Troels Graff.

Der­med bli­ver der rejst ny kri­tik mod Kø­ben­havns Po­li­ti for ind­sat­sen un­der ter­r­or­an­gre­bet. I for­vej­en har der lydt kri­tik over, at be­tjen­te­ne mang­le­de vå­ben­træ­ning og ik­ke hav­de det nød­ven­di­ge ud­styr. Og­så Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste har få­et hård kri­tik, for­di der gik fi­re ti­mer fra før­ste an­greb ved Kr­udt­tøn­den, til den jø­di­ske sy­na­go­ge blev be­skyt­tet.

Vå­ben kørt væk

Troels Graff for­tæl­ler, at han og hans folk kom di­rek­te fra en øvel­se, hvor­for de fak­tisk hav­de de­res vå­ben med, da de an­kom til ger­nings­ste­det.

» Men våb­ne­ne blev fjer­net og kørt væk, « si­ger han.

Po­li­ti­le­del­sens af­vis­ning af vå­ben­fø­re hjem­me­værns­sol­da­ter sker til trods for, at PET så sent som i ef­ter­å­ret 2014 i kla­re ven­din­ger ad­va­re­de bå­de dansk po­li­ti og mi­li­tær om, at dets per­so­nel ale­ne på grund af de­res uni­for­mer ud­gør et ter­r­or­mål.

Men først klok­ken ét om nat­ten - me­re end ti ti­mer ef­ter de før­ste skud ved Kr­udt­tøn­den - fandt po­li­ti­et ud af, at hjem­me­værns­fol­ke­ne skul­le væk fra ga­der­ne, ’ idet per­so­na­le fra hjem­me­vær­net var ube­væb­ne­de, og uni­for­me­ret per­so­na­le kun­ne an­ta­ges at ud­gø­re mål for ter­r­o­ri­ster’, som der står i re­de­gø­rel­sen.

At hjem­me­værns­fol­ke­ne kun­ne væ­re mål i sig selv, blev der slet ik­ke ta­get høj­de for ef­ter an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den - og­så selv­om det hur­tigt stod klart, at der var ta­le om ter­ror.

kaak@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.