’’

BT - - NYHEDER -

Troels Graff, kap­ta­jn

i hjem­me­vær­net

» Po­li­ti­et for­tal­te os, at det var et al­min­de­ligt ger­nings­sted, hvor gerningsmanden var væk, og at sa­gen skul­le lø­ses, li­ge­som hvis det var et al­min­de­ligt ban­de­sky­de­ri, hvor gerningsmanden var flyg­tet. Der­for måt­te vi ik­ke væ­re be­væb­ne­de, « si­ger Troels Graff og for­tæl­ler, at hjem­me­værns­fol­ke­ne blev me­re og me­re ut­ryg­ge.

’ Helt galt’

» Der er ta­le om fa­mi­lie­fædre som ar­bej­der fri­vil­ligt, og som er uløn­ne­de. De lø­ser en me­get vig­tig op­ga­ve, og så er det helt galt, at de ik­ke kan be­skyt­te sig selv, og at po­li­ti­et hel­ler ik­ke be­skyt­ter dem. Og jeg ved, at de blev me­re og me­re ut­ryg­ge ved si­tu­a­tio­nen, som af­te­nen skred frem, « si­ger Troels Graff.

Som BT skrev i søn­dags, kun­ne po­li­ti­et ha­ve bedt om be­væb­ne­de hjem­me­værns­folk ved at be­de om så­kaldt ’ sær­lig hjælp’ fra for­sva­ret.

I ste­det bad man om ’ al­min­de­lig hjælp’, hvil­ket be­ty­der, at hjem­me­værns­fol­ke­ne kun måt­te del­ta­ge ube­væb­ne­de.

Blandt an­det for­di po­li­ti­et

Våb­ne­ne blev fjer­net og kørt væk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.