STIK­KEN’

BT - - NYHEDER -

ik­ke øn­ske­de ’ en mi­li­ta­ri­se­ring af si­tu­a­tio­nen’.

Le­del­sen i hjem­me­vær­net me­ner dog ik­ke, at det er et hold­bart ar­gu­ment me­re.

» Der har helt klart væ­ret en trus­sel imod hjem­me­vær­nets folk, og der­for er der be­hov for, at po­li­ti­et be­der om ’ sær­lig hjælp’, så hjem­me­værns­fol­ke­ne kan for­sva­re sig selv. Po­li­ti­et yder dem ik­ke be­skyt­tel­se nok, « si­ger Ei­gil Schjøn­ning, der er oberst og chef for To­tal­for­svars­re­gion Sjæl­land.

Hel­ler ik­ke Troels Graff har til­lid til po­li­tiets vur­de­ring:

» Når der er en kon­kret trus­sel som den, vi så i Kø­ben­havn, så skal vi som mini­mum kun­ne be­skyt­te os selv, « si­ger han.

I alt delt­og ca. 100 hjem­me­værns­folk i lø­bet af af­te­nen og nat­ten un­der ter­r­or­an­gre­bet 15. og 16. fe­bru­ar. Her stod de hjem­me­værns­fri­vil­li­ge uden po­li­ti­be­skyt­tel­se ef­ter ter­r­or­an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den.

VEVEVEVEJEJ VEJ JAJAJAAGTGTGTGT JAGT

Troels Graff - kap­ta­jn i hjem­me­vær­net - for­tæl­ler, at de ik­ke var be­skyt­tet af po­li­ti­et i ter­r­or­an­gre­bet i fe­bru­ar.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.