Po­li­ti­et var ad­va­ret

Hjem­me­værns­folk stod vagt uden vå­ben og po­li­ti­be­skyt­tel­se, mens ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in var løs

BT - - NYHEDER -

14. fe­bru­ar 2015: Hjem­me­vær­net var hur­tigt på plads ved Kr­udt­tøn­den for at lø­se af­spær­rings­op­ga­ver. Fo­to: Martin Syl­vest SESESESESEE RRRR RR IDID ID SLSL SL EVEV EV VEVE VE J LÉ É AL LLLLLLLLL NG SGSGSGSGS S LI NINININ IK IKIKIKIK NR NRNRNRNR HE HEHEHEHE R PE PEPEPEE

AJA JAJAJAJAJAA COCOCO CO B ER ERERER LA LALALA NDNDND ND SESESE SE NSNSNS NS GA DADADADADAD

DE

EFo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

MÅL

Kø­ben­havns Po­li­ti lod uni­for­me­re­de hjem­me­værns­folk stå ale­ne og ube­væb­ne­de på vagt i ti­mer­ne ef­ter ter­r­orat­ten­ta­tet ved Kr­udt­tøn­den.

Det­te selv om de fri­vil­li­ge hjem­me­værns­folk der­med re­elt ik­ke vil­le ha­ve mu­lig­hed for at for­sva­re sig mod en væb­net ter­r­o­rist, og på trods af, at Kø­ben­havns Po­li­ti vid­ste, at de­res uni­form gør dem til et ek­stra sår­bart mål for ter­r­o­ri­ster. Så­le­des ad­va­re­de PET i ef­ter­å­ret bå­de dansk po­li­ti og mi­li­tær om, at de, ale­ne på grund af de­res uni­for­mer, ud­gør et ter­r­or­mål.

’ På bag­grund af de se­ne­ste an­greb, hvor uni­for­me­re­de po­li­titje­ne­ste­mænd har væ­ret ud­sat for upro­vo­ke­re­de og til­fæl­di­ge an­greb fra ci­vil­per­so­ner, op­for­drer Rigs­po­li­ti­et nu po­li­tik­red­se­ne til at hen­le­de per­so­na­let på dis­se for­hold,’ stod der i en skri­vel­se fra Rigs­po­li­ti­et.

Af et lig­nen­de brev fra Værns­fæl­les For­svarskom­man­do frem­gik det, at mi­li­tær­folk skul­le vi­se ’ skær­pet’ op­mærk­som­hed på grund af de­res uni­for­mer.

Ad­vars­ler­ne kom ef­ter ad­skil­li­ge upro­vo­ke­re­de an­greb på uni­for­me­re­de be­tjen­te og sol­da­ter i ve­st­li­ge lan­de. Bl. a. blev en en bri­tisk sol­dat dræbt af to mus­lim­ske mænd på ga­den i Lon­den i 2013, og sid­ste år blev to ca­na­di­ske sol­da­ter dræbt. kaak/ sris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.