Po­li­ti­et: De var ik­ke ud­sat­te

BT - - NYHEDER -

ALE­NE EL­LER EJ

Po­li­ti­in­spek­tør ved Kø­ben­havns Po­li­ti Mo­gens Laurid­sen sag­de i we­e­ken­den til BT, at hjem­me­værns­fol­ke­ne ik­ke stod ale­ne på no­get tids­punkt, da de stod vagt ved Kr­udt­tøn­den. Den for­kla­ring bli­ver i dag mod­sagt af fle­re hjem­me­værns­folk. Mo­gens Laurid­sen, fle­re hjem­me­værns­folk si­ger, at de stod ale­ne ved ger­nings­ste­det. Alt­så der var ik­ke no­get po­li­ti om­kring dem.

» Jeg sag­de hel­ler ik­ke, at po­li­ti­et stod om­kring dem, men at der stod po­li­ti beg­ge de ste­der, de blev brugt. « Men de si­ger, de stod ale­ne, så har de vel væ­ret et po­ten­ti­elt mål. Po­li­ti­et har i hvert fald ik­ke kun­net for­sva­re dem. » Det syns­punkt de­ler jeg ik­ke. Hvis vi men­te, at de hav­de væ­ret i en re­gu­lær fa­re, så hav­de vi fjer­net dem hur­ti­ge­re. «

Hvad er din de­fi­ni­tion af, at de ik­ke stod ale­ne. Ba­re for at få det på plads?

» Beg­ge de ste­der, de stod, hav­de vi en kom­man­do­sta­tion etab­le­ret i for­bin­del­se med ger­nings­steds­un­der­sø­gel­se. Hvis de fø­ler, de har stå­et ale­ne, og de har væ­ret ut­ryg­ge ved det, så kan jeg kun be­kla­ge, at de har haft den op­fat­tel­se. « Er du enig i, at de re­elt er pris­gi­vet, hvis de står et sted, hvor der ik­ke er be­væb­net po­li­ti til ste­de, og der kom­mer en ter­r­o­rist? » Det er jeg slet ik­ke enig i. Det kræ­ver for det før­ste, at der kom­mer en ter­r­o­rist, der vil slå hjem­me­værns­folk ihjel. Det har vi jo ik­ke no­gen som helst in­di­ka­tio­ner på. Grun­den til vi fjer­ner dem er, at vi på det tids­punkt har po­li­ti til rå­dig­hed, som kan lø­se op­ga­ven, og så an­så vi det for me­re sik­kert at ha­ve dem stå­en­de. Det er jo ik­ke et ud­tryk for, at hjem­me­vær­net har væ­ret i livs­fa­re, mens de har stå­et der. «

Men der har jo væ­ret kla­re ad­vars­ler om, at uni­for­mer

ud­gør et ter­r­or­mål.

» Et po­ten­ti­elt mål er po­li­ti­folk og mi­li­tær­folk. Det er klart. Men det har de jo væ­ret he­le ti­den. Det er jo ik­ke kun den dag. De er og­så et mål, hvis de går ud og ind af Sva­ne­møl­len Ka­ser­ne. «

Nu har der li­ge væ­ret et ter­r­or­an­greb. Det er jo ik­ke ba­re Sva­ne­møl­len en til­fæl­dig lør­dag.

» Da det an­det an­greb kom­mer, så be­slut­ter vi og­så at fjer­ne dem, for­di si­tu­a­tio­ne­nen er skær­pet. Men der er in­tet, som in­di­ke­rer, at et tid­li­ge­re ger­nings­sted skul­le væ­re et po­ten­ti­elt mål for et nyt an­greb. Hvor­for skul­le det væ­re det? «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.