Wil­ders er vel­kom­men til årets Fol­ke­mø­de

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BORN­HOLM

Så læn­ge sik­ker­he­den er i or­den, vil den kon­tro­ver­si­el­le hol­land­ske po­li­ti­ker Ge­ert Wil­ders væ­re at fin­de på Born­holm, når Fol­ke­mø­det fin­der sted i mid­ten af ju­ni.

Det fast­slår øens borg­me­ster, Win­ni Gros­bøll ( S), ef­ter fle­re po­li­ti­ke­re har rejst kri­tik af, at den is­lam­kri­ti­ske po­li­ti­ker skal hol­de et oplæg på Fol­ke­mø­det ef­ter en in­vi­ta­tion fra Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet. Fle­re har end­da med­delt, at de der­med ik­ke har i sin­de at del­ta­ge i festi­va­len.

Iføl­ge borg­meste­ren er det vig­tigt at tæn­ke på, hvil­ket sig­nal man vil­le sen­de, hvis man ik­ke lod Wil­ders del­ta­ge.

’ De­mo­kra­tisk sam­ta­le’

» Helt grund­læg­gen­de hand­ler det her om, hvad vi kan rum­me in­den for de­mo­kra­ti­et i Dan­mark, og hvad vi kan rum­me in­den for den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le. Hvis vi ik­ke la­der Ge­ert Wil­ders ta­le på Fol­ke­mø­det, så er det det sam­me som, at vi ik­ke øn­sker ham og hans syns­punk­ter, og at vi ik­ke kan rum­me he­le den de­bat, han står får, in­den for det dan­ske de­mo­kra­ti, « si­ger Win­ni Gros­bøll og fort­sæt­ter:

» Det sy­nes jeg vil væ­re en far­lig vej at be­gi­ve sig ud ad - alt­så at der er nog­le syns­punk­ter, vi ba­re ik­ke øn­sker at ha­ve som en del af vo­res snak.

Vi har gjort os de over­vej­el­ser, vi gør ved al­le ar­ran­ge­men­ter på Fol­ke­mø­det. Vi ser på, om det er en lov­lig or­ga­ni­sa­tion, om ar­ran­ge­men­tet hol­der sig in­den for de ret­nings­linjer, vi har for Fol­ke­mø­det, om de er åb­ne og gra­tis, og om de er sam­funds­re­le­van­te.

Born­holms borg­me­ster Win­ni Gros­bøll ( tv.) ser in­gen grund til at af­vi­se Ge­ert Wil­ders’ ( th.) del­ta­gel­se i årets Fol­ke­mø­de på Born­holm. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.