Gør for­skel på han­di­cap­pe­de

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Scan­pix

KØR­SEL

Er du gang­be­svæ­ret og vi­si­te­ret til han­di­cap­kør­sel, så er der stor for­skel på, hvor kør s el s or dnin­gen kan trans­por­te­re dig hen alt af­hæn­gigt af, hvor du bor i lan­det.

For mens han­di­cap­pe­de i Nord­jyl­land kan bli­ve kørt til al­le re­gio­nens adres­ser, ser det an­der­le­des ud for gang­be­svæ­re­de på Fyn, Sjæl­land og Born­holm, som ik­ke kan kom­me til for ek­sem­pel tand­læ­ge og fy­si­o­te­ra­pe­ut, skri­ver dr. dk.

For­vir­ring

Iføl­ge sund­heds­lo­ven be­ta­ler Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et kun kørs­len til læ­ge, spe­ci­al­læ­ge og sy­ge­hus, mens ser­vi­ce­loven i nog­le kom­mu­ner dæk­ker kør­sel til tand­læ­ge, fy­si­o­te­ra­pi og lig­nen­de. Der­til kom­mer Trans­port­mi­ni­ste­ri­ets lov om of­fent­lig trans­port - i fol­kemun­de kal­det for han­di­cap­kør­sel - som gi­ver 104 kø­re­tu­re om året in­den for re­gions­græn­sen.

De for­skel­ligt gæl­den­de love og reg­ler ska­ber for­vir­ring re­gio­ner­ne imel­lem, hvor kom­mu­ner tol­ker han­di­cap­kør­sel for­skel­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.