Land­mænd der vil ud­vi­de får hur­ti­ge­re sags­be­hand­ling

BT - - NYHEDER - Cat­hri­ne Bloch Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

LAND­BRUG

Hvis en land­mand vil byg­ge en ny stald el­ler ha­ve fle­re kø­er til at ren­de rundt på sin mark, skal han i dag ven­te kor­te­re tid på at få en til­la­del­se, end han skul­le før i ti­den.

Sags­be­hand­ling­sti­den for de så­kald­te hus­dyr­sa­ger var i 2014 ne­de på 6,6 må­ne­der i gen­nem­snit mod 7,9 må­ne­der i 2013, vi­ser nye tal fra Miljøministeriet. Det er an­det år i træk, det er lyk­ke­des kom­mu­ner­ne at bar­be­re land­mæn­de­nes ven­te­tid ned, og det glæ­der mil­jø­mi­ni­ster Kir­sten Bros­bøl ( S) sig over.

» Jeg er rig­tig glad for, at det så hur­tigt er lyk­ke­des at få bragt sags­be­hand­ling­sti­den af­gø­ren­de ned, for­di det be­ty­der selv­føl­ge­lig rig­tig me­get for land­bru­gets mu­lig­hed for at ska­be vækst og ar­bejds­plad­ser. Jo læn­ge­re tid så­dan en sag lig­ger, de­sto læn­ge­re tid går der, før de kan kom­me i gang med at øge de­res pro­duk­tion. Og sam­ti­dig er det og­så godt for mil­jø­et, for­di den nye tek­no­lo­gi bli­ver ind­ført hur­ti­ge­re, og det kan og­så gi­ve en mil­jø­ge­vinst, « si­ger hun.

Ti­den for land­mænds sags­be­hand­lin­ger er ble­vet kor­te­re.

Fo­to: Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.