Stop den smer­te­ful­de mærk­ning

Står det til Dy­re­nes Be­skyt­tel­se, skal det væ­re slut med smertefuld ta­to­ve­ring af slag­tesvin

BT - - NYHEDER -

SVIN

Berit Hartung

beh@ bt. dk Dan­ske gri­se skal ik­ke slås i en­den med sy­le­spid­se pig­ge, før de kø­res til slagt­ning. Det me­ner Dy­re­nes Be­skyt­tel­se, som vil af med den så­kald­te ta­to­ve­rings­ham­mer i den dan­ske svi­ne­pro­duk­tion.

» Det er uac­cep­ta­belt. Vi skri­ver 2015, og det må sim­pelt­hen væ­re mu­ligt at hol­de styr på, hvor gri­se­ne kom­mer fra på en an­den må­de end ved at ja­ge et stort an­tal spid­se pig­ge ind i de­res bag­krop. Vi ved, at der al­le­re­de er en an­den » Jeg kan ik­ke kla­re det me­re. « Der­for har han få­et pro­du­ce­ret en vi­deo, hvor han vi­ser, hvor­dan han selv ta­to­ve­rer si­ne gri­se, før de for­la­der hans gård.

Slag­te­ri­gi­gan­ten Da­nish Crown kal­der me­to­den ’ et nød­ven­digt on­de’ for at sik­re, at kø­det kan spo­res af hen­syn til fø­de­va­resik­ker­he­den.

Vold mod svin

Der har si­den 2008 væ­ret over 700 sa­ger, hvor Fø­de­va­re­sty­rel­sen har gi­vet ind­skær­pel­ser el­ler po­li­ti­an­meldt land­mænd for vold mod svin, of­te ved brug af ta­to­ve­rings­ham­me­ren. To nye rap­por­ter fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet vi­ser og­så, at ta­to­ve­rings­ham­me­ren ik­ke kun bli­ver brugt til at mær­ke gri­se­ne. Den er det hyp­pig­ste iden­ti­fi­cer­ba­re red­skab, når man un­der­sø­ger gri­se, der kom­mer til slag­te­ri­et med mær­ker ef­ter tæsk. Der er til­fæl­de, hvor gri­se er ble­vet slå­et 10, 20 el­ler helt op til 50 gan­ge med ham­me­ren.

Land­man­den be­ta­ler, fra det øje­blik svi­ne­trans­por­ten bak­ker ind på hans gårds­plads, så der­for skal gri­se­ne op i vog­nen og af sted så hur­tigt som mu­ligt. Gri­se­ne er stres­se­de, og det er ik­ke al­tid, at stal­de­ne er ind­ret­tet hen­sigts­mæs­sigt i for­hold til at få gri­se­ne ud. Der­for er der hvert år svin, der bli­ver ud­sat for vold og an­kom­mer til slag­te­ri­et med blo­di­ge slagska­der.

VOLD MOD SVIN

Så­dan ser ta­to­ve­rings­ham­me­ren ud. En ræk­ke sy­le­spid­se nå­le la­ver en ta­to­ve­ring i gri­sens bag­del, så fø­de­va­re­kon­trol­len kan spo­re den he­le vej­en gen­nem pro­duk­tio­nen og til­ba­ge til

land­man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.