’’

BT - - NYHEDER - Bir­git­te Damm, Dy­re­nes Be­skyt­tel­se

Det må sim­pelt­hen væ­re mu­ligt at hol­de styr på, hvor gri­se­ne kom­mer fra på en an­den må­de end ved at ja­ge et stort an­tal spid­se pig­ge ind i de­res bag­krop

me­to­de, og den me­ner vi na­tur­lig­vis skal ud­vi­des, så den kom­mer til at om­fat­te al­le gri­se. «

Det si­ger dyr­læ­ge Bir­git­te Damm, som er chef­kon­su­lent for svin hos Dy­re­nes Be­skyt­tel­se.

Når en land­mand af­le­ve­rer si­ne svin til slagt­ning, skal han først mær­ke dem med et num­mer, så fø­de­va­re­myn­dig­he­der­ne kan føl­ge kø­det he­le vej­en i pro­duk­tio­nen. Det sker i dag i langt de fle­ste til­fæl­de ved, at svi­ne­pro­du­cen­ten kla­sker en sær­lig ham­mer to gan­ge i dy­re­nes bag­del.

Ons­dag stod land­mand Jo­han­nes Nielsen fra Gal­ten i Østjyl­land frem og for­tal­te, at han har få­et nok. Han vil ik­ke læn­ge­re be­hand­le si­ne dyr på den må­de, som han si­ger:

Ham­me­ren er li­ge ved hån­den

» Når man un­der­sø­ger gri­se, der har væ­ret ud­sat for vold på vej mod slagt­ning, kan man se, at ta­to­ve­rings­ham­me­ren er det red­skab, der hyppigst bli­ver brugt til at slå gri­se­ne med, bå­de for­si­den med pig­ge­ne og den hår­de bag­si­de. Det, at den er ved hån­den, gør, at nog­le land­mænd kom­mer til at bru­ge den til me­re end det, den er be­reg­net til, nem­lig til at slå gri­se­ne i den tro, at de kan få dem hur­ti­ge­re af sted til slagt­ning, « si­ger Bir­git­te Damm.

Da­nish Crown ar­bej­der al­le­re­de i dag med at ud­vik­le en ny me­to­de, hvor land­mænd, der le­ve­rer rig­tig man­ge svin, kan få lov at le­ve­re grup­per af gri­se, som ik­ke er ta­to­ve­re­de. Den­ne ord­ning bør ud­vi­des til at om­fat­te al­le slag­te­ri­er og min­dre le­ve­ran­cer af gri­se, me­ner Dy­re­nes Be­skyt­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.