AF­VÆR­GER AT­TEN­TAT MOD CHAR­LES

BT - - NYHEDER -

Laurits Bak Lyck

Iføl­ge en bri­tisk avis har irsk po­li­ti ons­dag af­ten an­holdt seks mænd, der skal ha­ve plan­lagt at dræ­be den bri­ti­ske tro­nar­ving prins Char­les og hans ko­ne Camilla. An­hol­del­ser­ne af de seks mænd ske­te over he­le lan­det, og po­li­ti­et slog an­gi­ve­ligt til mod 20 for­skel­li­ge lo­ka­tio­ner.

Irish Daily Mir­ror skri­ver, at to af mæn­de­ne blev an­holdt min­dre end en ti­me væk fra by­en Mul­lag­h­mo­re i det nord­li­ge Ir­land, som prin­sen og hans ko­ne ef­ter pla­nen skal be­sø­ge 19. maj.

De to mænd, der iføl­ge avi­sens op­lys­nin­ger er i 20er­ne, skal på an­hol­del­ses­tids­punk­tet ha­ve væ­ret i be­sid­del­se af bå­de bom­ber og sky­de­vå­ben, som skul­le bru­ges i et at­ten­tat­for­søg.

Og­så i Dublin, Louth og We­x­ford fandt man sky­de­vå­ben og eks­plo­si­ver i for­bin­del­se med ra­zzi­a­er­ne.

Over­for Irish Daily Mir­ror si­ger en kil­de, at Gar­da – det ir­ske po­li­ti – har holdt øje med en ræk­ke per­so­ner det sid­ste par må­ne­der.

» Si­den det blev an­non­ce­ret, at bri­ter­ne ( prins Char­les og Camilla, red.) vil­le kom­me her­over, har sik­ker­he­den væ­ret øget. In­tet er ble­vet over­ladt til til­fæl­dig­he­der­ne, « si­ger kil­den til Irish Daily Mir­ror.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.