En gyl­den må Vid­ste du det om McDo­nald’s?

For 75 år si­den åb­ne­de den før­ste McDo­nald’s. Trods mod­vind fl yver guld­fug­len sta­dig

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Nielsen cnie@ bt. dk

VEL­BE­KOM­ME

Vi el­sker at ha­de den. Den så­kald­te ’ gyld­ne må­ge’, der er sym­bo­let på fast­food­gi­gan­ten McDo­nald’s. Ik­ke de­sto min­dre er kæ­dens logo, det sto­re gu­le ’ M’, i dag det mest gen­ken­de­li­ge sym­bol i ver­den. For­an det krist­ne kors.

I dag er det præ­cis 75 år si­den, brød­re­ne Ri­chard og Mauri­ce McDo­nald åb­ne­de de­res før­ste gril­l­bar i San Ber­nar­di­no, Ca­li­for­ni­en. Men hvad er det, den kan, den ame­ri­kan­ske bur­ger­kæ­de, der i dag har 36.000 re­stau­ran­ter i me­re end hund­re­de lan­de, og som mil­li­o­ner af men­ne­sker trods skræk­fi lm om er­næ­rings­mæs­si­ge fa­rer og gen­tag­ne til­fæl­de af hær­værk al­li­ge­vel ven­der til­ba­ge til igen og igen?

Bran­din­g­eks­pert Fre­de­rik Prei­s­ler, der er kre­a­tiv di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions- og re­k­la­me­bu­reau­et Mensch, for­kla­rer:

» McDo­nald’s har for­må­et at bræn­de­mær­ke sit brand ind i be­vidst­he­den hos he­le den ve­st­li­ge ver­dens be­folk­ning. For os er det sim­pelt­hen ble­vet sym­bo­let på fast­food. «

Sym­bol på im­pe­ri­a­lis­me

Men McDo­nald’s de­ler og­så van­de­ne. Tid­li­ge­re på året blev McDo­nald’s pla­ce­ret på en 305. plads ud af 305, da dan­sker­ne blev spurgt, hvil­ken virk­som­hed de helst vil­le ar­bej­de for. Den ame­ri­kan­ske fast­food­kæ­de har og­så oft e væ­ret et yn­det mål for bro­sten, ma­ling og hær­værk ved pro­te­ster mod glo­ba­li­se­rin­gen, kli­ma­for­an­drin­ger­ne el­ler top­mø­de­r­ne i in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner.

» McDo­nald’s er sam­ti­dig ble­vet et iko­nisk sym­bol på ame­ri­kansk kul­tur og for nog­le og­så på ame­ri­kansk kul­turim­pe­ri­a­lis­me, « si­ger Fre­de­rik Prei­s­ler, der dog pe­ger på, at mil­li­o­ner sta­dig fl it­tigt be­sø­ger kæ­den. Sim­pelt­hen for­di man ved, hvad man får.

» I en ver­den, hvor det bli­ver svæ­re­re og svæ­re­re at ori­en­te­re sig, er det en kæm­pe kva­li­tet, at det er ho­mo­gent. Man ved, hvad McDo­nald’s står for, og man ved, hvad det ik­ke kan. Man vil al­drig få et lø­digt må­l­tid eft er kost­py­ra­mi­den. Til gen­gæld ved tøm­mer­mænd­s­pla­ge­de og bør­ne­fa­mi­li­er, at det fun­ge­rer. «

’ Ik­ke no­get man kan le­ve af’

Den er­næ­rings­mæs­si­ge del har fø­de­va­re­eks­pert Orla Zin­ck da hel­ler ik­ke man­ge pæ­ne ord ti­l­overs for.

» Man dør ik­ke af at spi­se det, men det er ik­ke no­get, man skal le­ve af. Det er ge­ne­relt ik­ke et sundt må­l­tid, uan­set hvad de prø­ver at bil­de folk ind, « si­ger Orla Zin­ck, der blandt an­det har ar­bej­det ti år i Fø­de­va­re­sty­rel­sen.

» Men uan­set hvor me­get op­lys­ning der har væ­ret, og li­ge me­get hvad sund­hedsmyn­dig­he­der­ne har sagt i åre­vis, er McDo­nald’s om­sæt­ning og over­skud kun ste­get. Det er svært at si­ge no­get pænt om det, ud­over at det er en ski­de god for­ret­ning, « si­ger han.

Fal­de­ne salg

De se­ne­ste regn­ska­ber har dog af­slø­ret, at sal­get i McDo­nald’s de tre før­ste må­ne­der af 2015 faldt med he­le 11 pct. til 5.958,9 mio. dol­lar. ’ Den gyld­ne må­ge’ vil dog næp­pe drat­te til jor­den fo­re­lø­big, vur­de­rer Fre­de­rik Prei­s­ler.

» Der vil sta­dig væ­re et mar­ked for kom­bi­na­tio­nen af salt, fedt og suk­ker. Der er in­gen, der pra­ler med at be­sø­ge McDo­nald’s, men det lyk­kes al­li­ge­vel at til­træk­ke et ud­snit af he­le be­folk­nin­gen li­ge­gyl­digt hvor i ver­den kæ­den er, « si­ger Fre­de­rik Prei­s­ler. I 1940 åb­ne­de Ri­chard og Mauri­ce McDo­nald de­res før­ste gril­l­bar i San Ber­nar­di­no, Ca­li­for­ni­en. I 1948 lan­ce­re­de de en be­græn­set me­nu, hvor ham­bur­ge­ren var re­stau­ran­tens fl agskib til den net­te sum af 15 pen­ce. Det blev start­skud­det til det McDo­nald’s , vi ken­der i dag. i 1955 køb­te Kay Kroc brød­re­ne McDo­nald’s kon­cept og gjor­de det til et ver­den­s­oms­pæn­den­de fast­food- im­pe­ri­um. Den før­ste McDo­nald’s kæ­de- restau­rant fra 1955 lig­ger på 400 Lee Stre­et, Des Plai­nes, Il­li­nois. Den er i dag et mu­se­um.

McDo­nald- brød­re­ne åb­ne­de de­res før­ste gril­bar i San Ber­na­di­no i Ca­li­for­ni­en den 15. maj 1940. I 1948 put­te­de de en ham­bur­ger på me­nu­en. Den ko­ste­de blot 15 cent.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.