Åge fyl­der år

BT - - NYHEDER - 1961 kun­ne man som McDo­nald’sme­d­ar­bej­der få en

Over en mil­li­on bur­ge­re kun­ne McDo­nald’s bryste sig af at ha­ve solgt i 1955 . I dag er det over - hold nu fast - 300 mil­li­ar­der. Iføl­ge bo­gen ’ Fast Food Na­tion ’ fra 2002 kan fl ere gen­ken­de McDo­nald’s- log­o­et end det krist­ne kors. Hap­py Me­al blev in­tro­du­ce­ret i 1979 og har gjort kæ­den til en af ver­dens stør­ste le­ge­tøjs­di­stri­butø­rer.

Den

før­ste dan­ske McDo­nald’s åb­ne­de i 1981 på Vester­bro­ga­de i Hvis man læg­ger al­le de po­m­frit­ter, som McDo­nald’s har solgt si­den 1948, i for­læn­gel­se af hin­an­den, vil de nå til Jupi­ter og til­ba­ge - to gan­ge. En ud af ni ame­ri­ka­ne­re har tjent til da­gen og vej­en ved at ven­de bur­ge­re for kæ­den. Af kend­te kan næv­nes Sha­ron Sto­ne, Sha­nia Twain, Jay Leno, Ra­chel McA­dams og Pink.

I En McDo­nald’sme­d­ar­bej­der kom vir­ke­lig på ar­bej­de, da ame­ri­ka­ne­ren Mos­he Tams­sot vil­le be­stil­le sin drøm­me­bur­ger - The Big Max. Det gjor­de han via re­stau­ran­tens elek­tro­ni­ske be­stil­lings­sy­stem. Bur­ge­ren blev så stor, at com­pu­te­ren svig­te­de. I dag fi ndes der over 36.000 McDo­nald’s- re­stau­ran­ter på ver­dens­plan.

Til ven­stre ses mosko­vit­ter i kø i ja­nu­ar 1990, da den før­ste rus­si­ske McDo­nald’s åb­ne­de ef­ter Sov­je­tu­ni­o­nens fald. Til høj­re ses McDo­nald’smu­se­et ’# 1 Sto­re Mu­se­um’. Fo­to: Afp McDo­nald’s er en af ver­dens stør­ste le­ge­tøjs­di­stri­butø­rer, tak­ket væ­re de­res bør­ne­ven­li­ge Hap­py Me­al ( t. v.). På Mc - D o n a l d ’ s h a mb u r g e r - u n i v e r s i t e t kan man få en ba­chel­or­grad i ham­bur­gero­lo­gi ( t. h.).

Fo­to: Afp

Kø­ben­havn. Li­ge ved si­den af ri­va­len Bur­ger King, der hav­de lig­get der si­den 1977. ba­chel­or­grad på Uni­ver­si­tas McDo­nald’s Ham­ber­ge­ren­sis - ham­bur­ger­u­ni­ver­si­te­tet. Kom ik­ke og sig, at det ik­ke kræ­ver hjer­ne at la­ve en or­dent­lig bur­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.