Fø­rer i død­stog af­hø­res

Ra­ce­de i dø­den med 170 km/ t

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

TOGU­LYK­KE

Spørgs­må­le­ne har ho­bet sig op, si­den Am­trak- to­get med 243 pas­sa­ge­rer nat­ten til ons­dag kør­te af spo­ret i Phila­delp­hia, hvor­ved syv men­ne­sker blev dræbt og over 200 sår­et.

Ons­dag ef­ter­mid­dag kom det frem, at to­get hav­de kørt med en ha­stig­hed på over det dob­bel­te af det til­lad­te – si­den har loko­mo­tiv­fø­re­ren væ­ret i po­li­tiets sø­ge­lys.

Tog­vog­ne, pas­sa­ge­rer og ba­ga­ge blev ka­stet til al­le si­der, da to­get på stræk­nin­gen mel­lem Washington og New York kør­te af spo­ret i et skar­pt sving. Po­li­ti­et un­der­sø­ger li­ge nu, om an­sva­ret skal pla­ce­res hos tog­fø­re­ren. En blod­prø­ve og fø­re­rens mo­bil­te­le­fon kan må­ske opkla­re mo­ti­vet for den van­vit­ti­ge kør­sel. Fø­re­ren hu­sker ik­ke selv, hvad der ske­te.

Al­le­re­de et halvt døgn ef- ter ulyk­ken kom det frem ons­dag ef­ter­mid­dag, at to­get hav­de kørt alt for stærkt. Med 170 ki­lo­me­ter i ti­men kør­te to­get over dob­belt så hur­tigt som den til­lad­te ha­stig­hed på 80 ki­lo­me­ter i ti­men.

På grund af den hø­je ha­stig­hed fulg­te to­get ik­ke med i det skar­pe sving på stræk­nin­gen mod Phila­delp­hia, men fløj i ste­det af skin­ner­ne. To­get med dets syv vog­ne blev ka­stet af spo­ret, og de 243 men­ne­sker, der var om bord, blev slyn­get rundt, da tog­vog­ne­ne rul­le­de rundt i land­ska­bet.

Syv men­ne­sker mi­ste­de li­vet mens over 200 er sår­et.

Hu­sker in­tet

Loko­mo­tiv­fø­re­ren er ble­vet iden­ti­fi­ce­ret som den 32 år gam­le Bran­don Bosti­an, som bor i Qu­e­ens i New York. Iføl­ge hans Lin­kedIn- pro­fil har han ar­bej­det for sel­ska­bet Am­trak i næ­sten ni år, først som kon­duk­tør og se­ne­re som lokomotivfører.

År­sa­gen til den hø­je fart er end­nu ukendt, men po­li­ti­et un­der­sø­ger, hvad loko­mo- tiv­fø­re­rens grun­de kan ha­ve væ­ret. Desvær­re hu­sker fø­re­ren in­tet, ly­der det fra hans ad­vo­kat.

» Han hu­sker, at han kør­te to­get, og at han var i det om­rå­de, men han har på in­gen må­de no­gen erin­dring om ulyk­ken el­ler no­get usæd­van­ligt. Det næ­ste, han hu­sker, er at bli­ve ka­stet rundt, hvor­ef­ter han fin­der sin ta­ske med en mo­bil­te­le­fon og slår alarm, « si­ger ad­vo­kat Ro­bert Gog­gin til ABC News.

Bran­don Bosti­an er ind­lagt med fle­re ska­der i be­ne­ne, hjer­ne­rystel­se og har få­et 14 sting i ho­ve­d­et, men han sam­ar­bej­der med po­li­ti­et. Hans ad­vo­kat har for­talt ABC News, at han fri­vil­ligt har af­le­ve­ret sin mo­bil­te­le­fon og af­gi­vet en blod­prø­ve.

Med blod­prø­ven vil de for­ment­lig un­der­sø­ge, om han var på­vir­ket af al­ko­hol el­ler an­dre rus­mid­ler, da han før­te to­get, der kør­te fle­re men­ne­sker i dø­den.

Po­li­ti­et for­ven­ter at væ­re på ulyk­kes­ste­det mindst en uge end­nu.

238 pas­sa­ge­rer og fem me­d­ar­bej­de­re var om bord, da to­get kør­te af spo­ret og væl­te­de i nær­he­den af den ame­ri­kan­ske by Phila­delp­hia tirs­dag. Han­dout

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.