Dit hånd­tryk af­slø­rer, hvor gam­mel du bli­ver

Fast el­ler slat­tent? Det si­ger me­get om dig og dit hel­bred

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk

HEL­BRED

Om du har et fast el­ler et slat­tent hånd­tryk kan må­ske si­ge no­get om din per­son­lig­hed.

Men håndstyr­ken kan og­så af­slø­re vig­ti­ge de­tal­jer om dit hel­bred, vi­ser ny forsk­ning, der net­op er pu­bli­ce­ret i det an­er­kend­te vi­den­ska­be­li­ge tids­skrift The Lan­cet.

For­ske­re ved det ca­na­di­ske McMa­ster Uni­ver­si­ty har un­der­søgt sam­men­hæn­gen mel­lem mu­skel­styr­ke og ri­si­ko­en for at ud­vik­le al­vor­li­ge syg­dom­me blandt 140.000 voks­ne i al­ders­grup­pen 35 til 70 år fra 17 for­skel­li­ge lan­de.

Og de­res ho­ved­kon­klu­sion er, at hån­dens gri­be­styr­ke kan bru­ges som en må­l­bar in­di­ka­tor på ned­sat mu­skel­styr­ke og der­med ri­si­ko­en for blandt an­det hjer­te- kar­syg­dom­me, blod­prop­per og for tidlig død.

Hand­ler om gri­be­styr­ke

» Gri­be­styr­ken kan væ­re en nem og bil­lig me­to­de til at te­ste en per­sons ri­si­ko for tidlig død og hjer­te- kar- syg­dom­me. Læ­ger og an­det sund­heds­per­so­na­le kan må­le gri­be­styr­ken for at iden­ti­fi­ce­re al­vor­li­ge syg­dom­me, « ud­ta­ler for­sker Dar­ryl Leong fra McMa­ster Uni­ver­si­ty til The Lan­cet.

Mål med dy­no­me­ter

Test­per­so­ner­ne i un­der­sø­gel­sen fik må­lt de­res hånd­tryk med et så­kaldt ’ dy­na­mo­me­ter’, og det vi­ste sig blandt an­det, at en ned­sat gri­be­styr­ke på 5 ki­lo med­før­te en 15 pro­cents hø­je­re ri­si­ko for at dø tid­li­ge­re i for­hold til an­dre men­ne­sker.

For­sker­ne kon­klu­de­rer des­u­den, at håndstyr­ken er en bed­re in­di­ka­tor til at må­le hel­breds- fak­to­rer end blod­tryk­ket.

Dr. Dar­ryl Leong til­fø­jer, at der er be­hov for yder­li­ge­re forsk­ning for at fast­slå, hvor­vidt det om­vend­te sce­na­rie - en kraf­tigt for­ø­get mu­skel­styr­ke - og­så kan ha­ve en ne­ga­tiv ef­fekt i for­hold til ud­vik­lin­gen af syg­dom­me.

Fast­he­den i dit hånd­tryk si­ger no­get om din per­son­lig­hed. Men nu vi­ser ny forsk­ning, at det og­så kan gi­ve en in­di­ka­tion på din le­ve­al­der. Fo­to: Sonja Iskov

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.