Høj­sæ­son for dyr

Nye kuld på vej og buk­ke- kamp om ter­ri­to­ri­er gør maj til rå­dy­re­nes sto­re fl yt­te­dag – og der­med ri­si­ko for sam­men­stød med bi­ler

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TRA­FIK

Det er ik­ke så usæd­van­ligt, hvis du i lø­bet af maj må op at stå på brem­sen for at und­gå, at en vild­fa­ren hjort på vej­en skal kys­se din ko­fan­ger.

Maj er nem­lig høj­sæ­son for dy­repå­kørs­ler, vi­ser en ny op­gø­rel­se fra for­sik­rings­sel­ska­bet Alm. Brand.

For­delt på åre­ne 2012, 2013 og 2014 har for­sik­rings­sel­ska­bet i maj gen­nem­snit­ligt re­gi­stre­ret 556 dy­repå­kørs­ler. Det gen­nem­snit­li­ge an­tal dy­repå­kørs­ler for de 11 an­dre må­ne­der er iføl­ge Alm. Brands re­gi­stre­rin­ger 376.

» Vo­res un­der­sø­gel­se vi­ser, at maj må­ned er ab­so­lut den vær­ste, når det dre­jer sig om dy­repå­kørs­ler. Når folk rin­ger ind om dy­repå­kørs­ler, er det ty­pisk, for­di de er kørt ind i et stør­re dyr som for ek­sem­pel råvildt el­ler kron­vildt, « si­ger ska­de­di­rek­tør Bri­an Wa­hl Ol­sen fra Alm. Brand.

Ja­ges ned med schwei­sshunde

Når de vil­de dyr over­le­ver mø­det med ko­fan­ge­ren el­ler kø­ler­hjel­men, skal de op­spo­res og afl ives, hvis de er kom­met slemt til ska­de. Det er et job for en schwei­sshund og dens fø­rer, som bli­ver til­kaldt af Dy­re­nes Be­skyt­tel­ses vagt­cen­tral el­ler po­li­ti­et.

I Dan­mark er der om­kring 180 schwei­sshund­e­fø­re­re, og 170 af dem er med­lem af Dansk Schwei­sshund­e­for­e­ning. De­res for­mand er Mi­cha­el Ram­lau- Han­sen, og han nik­ker gen­ken­den­de til Alm. Brands kon­klu­sio­ner.

» Maj – og fak­tisk og­så april – er høj­sæ­son for på­kørs­ler, som scwei­ss hund­e­fø­rer­ne bli­ver kaldt ud til, « si­ger han.

Ja­ger ung­dy­re­ne væk

» Det skyl­des, at hund­y­re­ne ja­ger sid­ste års afk om væk fra de­res ter­ri­to­ri­um, for­di de skal sæt­te nyt afk om. Og han­dy­re­ne be­gyn­der at kæm­pe om re­vi­rer­ne. Den gam­le buk ja­ger den un­ge buk væk. Det be­ty­der, at vi har nog­le un­ge dyr, som ren­der for­vil­de­de rundt og li­ge skal fi nde de­res nye plads. Og det gør, at de som­me­ti­der kom­mer på tværs af ve­je­ne og der­med ri­si­ke­rer at bli­ve på­kørt, « for­kla­rer Mi­cha­el Ram­lau- Han­sen.

Den sam­me for­kla­ring gi­ver zoo­log Mi­cha­el Carl­sen fra Dy­re­nes Be­skyt­tel­se, som be­kræft er, at an­tal­let af dy­repå­kørs­ler er størst i maj.

» Dy­repå­kørs­ler­ne sti­ger fra marts og top­per i maj. Den ene år­sag er, at hjor­te­ne er me­get ag­gres­si­ve i den pe­ri­o­de, for­di de kæm­per om ter­ri­to­ri­er. Den an­den år­sag er, at rå­en skal sæt­te lam, og der­for gi­ver hun sid­ste års lam et vink med en vogn­stang om, at det er på ti­de at fl yt­te hjem­me­fra. Der­for er der alt­så en del dyr, der fl yt­ter rundt i land­ska­bet og kryd­ser ve­je, og det øger ri­si­ko­en for dy­repå­kørs­ler, « si­ger Mi­cha­el Carl­sen.

Op til 50 opkald om da­gen

I lø­bet af maj får Dy­re­nes Be­skyt­tel­ses vagt­cen­tral iføl­ge Mi­cha­el Carl­sen mel­lem 30 og 50 hen­ven­del­ser i døg­net fra bi­li­ster, som har kørt en hjort ned.

Han op­for­drer de dan­ske bi­li­ster til at væ­re sær­ligt agt­på­gi­ven­de på den­ne tid af året.

» Når der er dår­lig ud­sigt langs vej­en på grund af tæt be­voks­ning, skal man pas­se på, for der er man­ge dyr de ste­der, og de kan kom­me me­get over­ra­sken­de for bi­li­ster­ne. Des­u­den skal man væ­re ek­stra op­mærk­som ved skum­ring og dæm­ring, for da er dy­re­ne mest ak­ti­ve, og det er der, de fl este på­kørs­ler sker. Der er det en god idé at sæt­te far­ten ned til 60 ki­lo­me­ter i ti­men, selv om fart­græn­sen er 80, « si­ger Mi­cha­el Carl­sen. An­tal­let af dy­repå­kørs­ler top­per i maj. Of­te kom­mer dy­re­ne blot til ska­de, og så må schwei­sshunde med

fø­rer sen­des ud for at fin­de det sår­e­de dyr, så li­del­ser­ne kan af­slut­tes.

Fo­tos: Hen­ning Bag­ger og Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.