3 mia. for min gård… al­drig!

Stæ­dig går­de­jer i Sus­sex vil ik­ke la­de ejen­doms­sel­ska­ber over­ta­ge si­ne jor­der

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

VED JOR­DEN AT BLI­VE

’ Pen­ge er ik­ke alt’. Så­dan ly­der et vel­kendt mund­held, som den 48- åri­ge går­de­jer Ro­bert Wor­s­ley fra West Sus­sex i Sy­dø­steng­land og­så værds­æt­ter.

Han tak­ke­de nem­lig nej til 275 mil­li­o­ner pund – godt 2,9 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner fra ejen­doms­sel­ska­ber, der vil­le byg­ge 10.000 bo­li­ger, sko­ler og bu­tik­ker på hans grund, hvor han har dre­vet en fa­mi­lie­gård de sid­ste 15 år. Det skri­ver The Sun­day Ti­mes.

Men 48- åri­ge Ro­bert Wor­s­ley næg­te­de at sæl­ge ud.

» Det hand­ler om prin­cip­per. Jeg vil­le ha­ve væ­ret en hyk­ler, hvis jeg hav­de ta­get imod pen­ge­ne. De sid­ste år er der ble­vet fær­re og fær­re land­brugs­om­rå­der i Eng­land, og jeg er stærk mod­stan­der af det her, « si­ger Ro­bert Wor­s­ley på te­le­fon fra Eng­land.

Til at be­gyn­de med hav­de et ejen­doms­sel­skab til­budt Wor­s­ley og fa­mi­li­en 80 mil­li­o­ner pund for de­le af hans grund, men bud­det blev væ- sent­ligt hø­je­re, da sel­ska­bet slog sig sam­men med an­dre ejen­dom­sel­ska­ber og til­bød he­le 275 mil­li­o­ner pund for he­le grun­den.

» Mi­ne døtre er op­vok­set her, og mi­ne for­æl­dre, bedste­for­æl­dre og ol­de­for­æl­dre har væ­ret bøn­der i om­rå­det og an­dre lan­d­om­rå­der i fle­re hund­re­de år. At ta­ge imod dis­se pen­ge vil­le ha­ve væ­ret et svigt mod alt, hvad jeg har kært. Det vil­le ik­ke mindst øde­læg­ge det for an­dre bøn­der, går­de og lands­by­er i om­rå­det, « ly­der det fra den 48- åri­ge går­de­jer.

Imod ud­byg­nings­pla­ner

Ro­bert Wor­s­ley er sam­men med an­dre i lo­ka­l­om­rå­det gå­et imod ud­byg­nings- og ne­driv­nings­pla­ner­ne. De fryg­ter, at in­fra­struk­tu­ren i om­rå­det vil buk­ke un­der, hvis pla­nen bli­ver en re­a­li­tet.

Det lo­ka­le par­la­ments­med­lem Ni­ck Her­bert si­ger til bri­ti­ske avi­ser, at han ik­ke har mødt no­gen lo­ka­le bor­ge­re i om­rå­det, der er gla­de for ejen­doms­sel­ska­ber­nes ud­byg­nings­pla­ner.

» Jeg for­står, at går­de­jer­ne er ble­vet for­talt, at de li­ge så godt kan gi­ve op og ta­ge imod pen­ge­ne med det sam­me, for­di ud­byg­nings­pla­ner­ne kom­mer til at ske uan­set hvad, « si­ger han.

Wor­s­ley hæv­der, at ejen­doms­sel­ska­ber­ne har ta­get kon­takt til eje­ren af en min­dre gård, der vil­le sæl­ge. De lo­ve­de hen­de, at hvis hun kun­ne over­ta­le Ro­bert Wor­s­ley til at sæl­ge ud, så vil­le de og­så kø­be hen­des gård.

Det er det lo­ka­le selv­sty­re, der skal god­ken­de ud­byg­nings­pla­nen, men Ro­bert Wor­s­ley er på for­hånd stærkt kri­tisk over, hvor­dan selv­sty­ret fun­ge­rer og for­val­ter sin magt.

» I re­a­li­te­ten fin­des der ik­ke læn­ge­re no­get lo­kalt selv­sty­re, selv­om myn­dig­he­der­ne hæv­der det mod­sat­te. Jeg tror, at de har la­det sig over­ta­le af ejen­domslo­b­by­en. «

» Der vil al­tid væ­re ef­ter­spørgsel ef­ter bo­li­ger i Sy­dø­steng­land, og hvis det er myn­dig­he­der­nes in­ten­tion at ur­ba­ni­se­re om­rå­det helt ned mod ha­vet i syd, bur­de de væ­re åb­ne om det, « si­ger han kri­tisk.

Over for Daily Mail be­kræf­ter en re­præ­sen­tant fra ejen­doms­sel­ska­ber­ne, at de har væ­ret i kon­takt med de lo­ka­le ind­byg­ge­re.

Ro­bert Wor­s­ley med fa­mi­lie for­an fa­mi­lie­går­den i West Sus­sex, som han ik­ke vil sæl­ge, ik­ke en­gang for 2,9 mia. kr. Fo­to: An­drew Has­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.