Kul­tur Kon­ge­lig mor­skab

Cir­kus­revy­en er igen i år et im­po­ne­ren­de mi­ks af fis, bal­la­de og al­vor

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

REVYANMELDELSE

’ Cir­kus­revy­en 2015’ Pre­mi­e­re i af­tes på Bak­ken ***** * Cir­kus­revy­en fejrer sit 80 års ju­bilæum med den bre­de pen­sel - det er van­vit­tigt, sjovt, tan­ke­væk­ken­de, su­per flot og lidt for­ud­si­ge­ligt. Og så med de to flot­te­ste dan­se­num­re, jeg har set der­u­de.

Vi ved al­le, at der bor en sær­de­les stæ­dig kon­ge i prins Hen­rik. Nyt er det, at der bor en bå­de di­a­bolsk og jovi­alt sjov prins Hen­rik i Ulf Pil­gaard. Nor­malt læg­ger det lan­ge or­an­ga­de­rør krop til prins­ge­ma­lens ko­ne. Men i Cir­kus­revy­en 2015 har de ta­get kon­se­kven­sen. Prin­sens man­ge mer­de- sa­ger og bizar­re fremto­ning, ge­ne­relt nær­mest tryg­ler om en pa­ro­di.

Det er bra­gen­de sjovt. Kon­ge­sjovt. Ale­ne tit­len ’ Ude at sky­de’. Og selv­føl­ge­lig lyk­kes det Pil­gaard at pres­se or­det kon­ge ind he­le vej­en igen­nem.

Så af­gjort et af årets ho­ved­num­re i showtel­tet un­der de grøn­ne trækro­ner.

Cir­kus­revy­en er en balancegang. Sa­ti­ren i Dan­marks stør­ste te­a­ter­fo­re­stil­ling skal gni­de salt i sår­et, men der skal og­så suk­ker på ske­en. Si­ge no­get om sin tid, vo­res tå­be­lig­he­der og gø­re os gla­de. In­de­hol­de og un­der­hol­de. Og ven­de det he­le på ho­ve­d­et med et svirp som Lyk­ke­gaard og Ellegaard i den me­get mor­som­me ’ Et kendt an­sigt’.

Se­xet og kras

El­lers no­get nyt? Ik­ke på sku­e­spil­ler­fron­ten. Skøn­ne Dit­te Han­sen med det sto­re diskan­te, si­tren­de ko­mi­ker­ta­lent er se­xet, kras, spr­ud­len­de og di­rek­te brutal i sin pa­ro­di på In­ger Støj­berg. Og som hun dog lig­ner hen­de.

Det sam­me med Hel­le Thor­ning. Det har vi set før. I år i en for­ry­gen­de sketch, igen med med Hen­rik Lyk­ke­gaard i en ul­tra skarp pa­ro­di. Nu på Cle­ment Kjers­gaard.

Den mi­mi­ske vulkan

Ni­els Ellegaard er igen i år den mi­mi­ske vulkan. Vildt sjov i gak- gak tek­sten om EUs nye gri­ne­reg­ler. Sikken ti­m­ing. Ube­ta­le­lig og ui­mod­ståe­lig sam­men med Hen­rik Lyk­ke­gaard i ’ De små dan­ser’. Vær­dig op­føl­ger til sid­ste års elscoo­ter­dans.

Ene­ste flop er num­me­ret ’ Pa­ra­de­mø­er’. Fint med et mo­der­ne fe­mi­ni­stisk ’ ta­ke’ på go­de, gam­le ’ So­li­tu­de­vej’. Ja, kvin­derol­ler har hel­dig­vis æn­dret sig si­den El­ga Ol­ga stod i regn­vej­ret, men den nye tekst bur­de næ­sten mel­des til sprog­po­li­ti­et for sit respekt­lø­se over­greb på Po­e­tens fan­ta­stisk mu­si­ske ly­rik.

Stort set ufor­be­hol­den ros til Da­hl, Han­sen, Pil-, Lyk­ke- og Ellegaard.

Som man læg­ger ly­set og lar­men fra den gam­le for­ly­stel­ses­park bag sig og går på vej ud mod bi­len, kan man sgu godt bli­ve lidt højt be­lagt på nat­ma­den.

Im­po­ne­ren­de som revy- ma­ma Lis­bet og hen­des hold år ef­ter år for­mår bå­de at fast­hol­de og ud­vik­le. kær­ligt og kon­tant hud­flet­te, fast­hol­de og for­ny og la­der sig in­spi­re­re af det nye og det Dan­mark, vi ken­der. Mod­sat an­dre, der på­står, at de gør det.

Cir­kus­revy­en 2015: Ni­els Ellegaard, Hen­rik Lyk­ke­gaard, Dit­te Han­sen, Ulf Pil­gaard, Lis­bet Da­hl

In­struk­tør: Lis­bet Da­hl, sceno­graf: Ni­na Schi­øt­tz, ka­pel­me­ster: Ja­mes Pri­ce, koreo­graf: René Vint­her, kostu­mi­er: Hen­rik Bør­ge­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.