Højt hu­mør på Bak­ken

BT - - KULTUR - Aven­gers: Age of Ul­tron Hjem Fast & Furious 7 Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

TOP 5 1. 2. Lang hi­sto­rie kort 3. 4. Far from the Madding.. 5.

GAL­LA- PRE­MI­E­RE

’ Det er som­mer, det er sol, og det er søn­dag’, lød de mun­tre to­ner fra Ved­bæk Gar­den, in­den pre­mi­e­ren på det­te års Cir­kus­revy i går. Selv­om uge­da­gen ik­ke helt stem­te overens med san­gen, var hu­mø­ret højt i aft en­so­len, hvor man­ge af lan­dets po­li­ti­ke­re, mu­si­ke­re og sku­e­spil­le­re var mødt op til årets fol­ke­li­ge grin på Dy­re­havs­bak­ken.

Cir­kus­revy­en har tra­di­tion for at ud­sæt­te kend­te per­son­lig­he­der for en god om­gang iro­ni, san­ge, der må­ske går li­ge over stre­gen, el­ler en be­mær­kel­ses­vær­di pa­ro­di. Blandt aft enens gæ­ster var der fl ere bud på, hvem der fortje­ner en plads i showet, Ya­hya Has­san blev nævnt fl ere gan­ge, li­ge­som der og­så blev spå­et om, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen må duk­ke op som en fi gur. Dog var der én, der skil­te sig sær­ligt ud. Der var nær­mest en fæl­les for­vent­ning om, at he­le Dan­marks prins Hen­rik vil­le få en sær­lig plads i revy­ens per­son­gal­le­ri.

Prins Hen­riks fræk­hed fan­ger

» Det kan væ­re, han bli­ver kon­ge i af­ten, « lød det fra In­ger Støj­berg, som var mødt op til aft enens fo­re­stil­ling. Pia Kjær­s­gaard tror, det er hans fræk­hed, der fan­ger vo­res op­mærk­som­hed. San­ge­r­in­den Bir­t­he Kjær sy­nes, hans far­ve­ri­ge på­klæd­ning er no­get af det sjove­ste ved ham. Al­le er de eni­ge om, at han vir­ker som et varmt og hu­mo­ri­stisk men­ne­ske og der­for godt kan tå­le at bli­ve stuk­ket lidt til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.