Tal­le­nes storme­ster

Jan Plovsing kan og­så som pen­sio­ne­ret rigs­sta­ti­sti­ker hol­de os – og ik­ke mindst græker­ne i ån­de

BT - - NAVNE - Erik Ran­del Løs­nin­ger fra i går:

70 ÅR I DAG mar­ke­dets par­ter fi nder sam­men om nye me­to­der. «

Hvor­dan bli­ver man rigs­sta­ti­sti­ker?

» Kort for­talt er jeg ma­te­ma­tisk stu­dent fra Østre Bor­ger­dyd, der var så­dan lidt sort, sprin­ger sol­dat – og får stort kø­re­kort – hos gar­de­hus­a­rer­ne, be­gyn­der som hi­sto­rie- og sam­fund­s­in­ter­es­se­ret på so­cio­lo­gi­stu­di­et på KU, tje­ner go­de pen­ge ved at kø­re med be­ton­ka­no­ner (!), bli­ver mag. sci­ent. soc., ta­ger bi­fag i na­tio­nalø­ko­no­mi og får job som for­sker på So­ci­al­forsk­nings­in­sti­tut­tet. «

Chef for ’ tal­fa­brik­ken’

Plovsing bli­ver di­rek­tør her, og fem år se­ne­re sad han i sto­len som rigs­sta­ti­sti­ker og le­der af ’ tal­fa­brik­ken’ på Øster­bro ind­til 2013. Her åb­ne­de han for tal­slu­ser­ne, bl. a. via in­ter­net­tet.

» Hvis sta­ti­stik ik­ke bli­ver brugt, er an­stren­gel­ser­ne spildt. Der skal væ­re tid til tal og tal til ti­den. Og sta­ti­stik­ken skal væ­re syn­lig, ak­tu­el og let­til­gæn­ge­lig. «

Han har selv væ­ret par­tipo­li­tisk neut­ral lods i for­mid­lin­gen og har og­så eft er pen­sio­ne­rin­gen i kom­men­ta­rer og kro­nik­ker for­talt os, hvor­dan vi dan­ske­re har det her­hjem­me – ik­ke mindst sam­men­lig­net med an­dre na­tio­ner. Se­ne­ste bog er ’ Vel­færds­sta­ten og dens ud­for­drin­ger’.

Jan Plovsing har haft ener­gi til in­ter­na­tio­nalt ar­bej­de med le­gio ud­valgs­po­ster i EU, OECD og FN og skabt sig et navn. Der­for blev han for ny­lig ud­pe­get til det ’ gransk­nings­ud­valg’, som over­vå­ger de of­fi ci­el­le græ­ske tals hårdt an­greb­ne nøj­ag­tig­hed.

» Vi skal kon­trol­le­re sta­ti­stik­ker­nes tro­vær­dig­hed – om de er ud­ar­bej­det helt uafh æn­gigt af po­li­ti­ker­nes ind­blan­ding, som før er sket. «

Lan­grend og sol

I vil­la­en i Ni­vå de­ler han hjem­me­liv og sam­fund­s­in­ter­es­ser med sin jæv­nal­dren­de viv, Mette, fh v. so­ci­al­di­rek­tør i Fre­dens­borg Kom­mu­ne.

De dyr­ker sam­men lan­grend i Nor­ge, var­me fe­ri­er i hu­set i Nerja i Spa­ni­en med bjerg­van­drin­ger, og hjem­me­gå­tu­re med la­bra­doren Ja­son og samvir­ke i køk­ke­net.

I juli fejrer de i resi­den­sen syd­på fæl­les 70- års­dag med fa­mi­li­en i tre ge­ne­ra­tio­ner.

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Selv om han al­tid har væ­ret par­tipo­li­tisk neut­ral, har Jan Plovsing som rigs­sta­ti­sti­ker haft enorm ind­fly­del­se på dan­ske po­li­tik.

Fo­to: Martin Syl­vest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.