Af­fl eck med su­per­power

BT - - TV -

ACTION

Mat­t­hew Mur­do­ck er en ung ad­vo­kat, hvis far, der var pro­fes­sio­nel bok­ser, blev myr­det af gangste­re, da Mat­t­hew var dreng. Si­den da har Mat­t­hew hel­li­get sit liv til at få bragt for­bry­de­re for ret­ten. Mat­t­hew er vil­lig til at på­ta­ge sig sa­ger, som in­gen an­dre sag­fø­re­re vil rø­re ved. Des­u­den er Mat­t­hew blind, et han­di­cap som han i sin tid på­drog sig, da han blev på­kørt af en last­vogn, mens han red­de­de en mand fra at bli­ve kørt ned. Hvad in­gen ved, er imid­ler­tid, at Mat­t­hew og­så blev over­sprøjtet med en ra­dio­ak­tiv iso­top, som har haft en mystisk eff ekt på ham. Mat­t­hew er godt nok blind, men samt­li­ge an­dre san­ser er ble­vet skær­pet i en så­dan grad, at de fun­ge­rer som en slags ra­dar, der vi­ser ham vej og op­ly­ser ham om, hvad der sker om­kring ham – bå­de nært og fj er­nt. Mat­t­hew ud­nyt­ter nu si­ne nye ev­ner, når han ved nat­te­ti­de træk­ker i kostu­me og for­vand­ler sig til

Kl. 22.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.