Hjør­dis på eg­ne ben

BT - - TV-GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

NY SE­RIE

TV2- se­ri­en ’ Ri­ta’ er må­ske fær­dig ef­ter tre sæ­so­ner. Men Ri­tas kik­se­de og sø­de kol­le­ga Hjør­dis fort­sæt­ter. Man­dag be­gyn­der den nye miniserie for he­le fa­mi­li­en.

Hi­sto­ri­en ud­spil­ler sig i hver­dags- Dan­mark på Is­lev­gårs Sko­le, hvor Ri­ta og­så un­der­vi­ser.

Det er selv­føl­ge­lig Li­se Baa­strup, der igen spil­ler den hjer­te­var­me læ­re­rin­de med det barn­li­ge sind. Og i se­ri­en mø­der vi og­så Martin Bryg­mann som mu­sik­læ­re­ren Gert og El­len Hil­lingsø som skole­le­de­ren Hel­le.

Der skal væ­re te­mau­ge om mob­ning på sko­len. Og Hjør­dis skal sam­men med sin sø­de, men fil­ter­lø­se kol­le­ga, mu­sik­læ­re­ren Gert, stå for en te­a­ter­kon­cert. En flok out­si­de­re mel­der sig til te­a­ter­trup­pen, og sam­men skal de la­ve en lil­le fo­re­stil­ling om mob­ning.

Men så mel­der kron­prin­ses­se Mary sin an­komst – hun er pro­tek­tor for en an­ti­mob­nings­fond, og så sti­ger skole­le­der Helles am­bi­tions­ni­veau be­trag­te­ligt. Skole­le­de­ren Hel­le ’ lå­ner’ der­for et par ele­ver fra den lo­ka­le, pri­vil­e­ge­re­de mu­siks­ko­le. Og det, der skul­le ha­ve væ­ret et an­ti- mob­nings­pro­jekt, en­der med at bli­ve en are­na for ny mob­ning.

’ Hjør­dis’ er en fa­mi­lie­se­rie. Og man be­hø­ver ik­ke at ken­de til ’ Ri­ta’- uni­ver­set for at se med. For selv­om sce­nen og­så er Is­lev­gård Sko­le, er det med ud­gangs­punkt i Hjør­dis’ blø­de uni­vers og til­gang til li­vet: Fuld af kær­lig­hed, om­fav­nel­ser og lu­ne.

TV2 MAN­DAG 20.00 ’ HJØR­DIS’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.