Job- snyd

BT - - TV-GU­I­DE -

Hvert år bru­ger sta­ten mil­li­ar­der af kro­ner på at skaff e ar­bej­de til de le­di­ge. Det sker blandt an­det gen­nem ak­ti­ve­rings­ord­nin­ger som jo­bro­ta­tion. Men ak­ti­ve­rings­ord­nin­ger­ne kan og­så væ­re sær­de­les lu­kra­ti­ve for for­ret­nings­folk, som ik­ke går af vej­en for at bø­je reg­ler­ne. ’ Ope­ra­tion X’ går nu helt tæt på nog­le af de ar­bejds­gi­ve­re, som har su­get sto­re off ent­li­ge til­skud til sig. Og pro­gram­met un­der­sø­ger, om de kom­mu­ner, der har an­sva­ret for, at alt går rig­tigt til, i vir­ke­lig­he­den sover i ti­men. Vært er Mor­ten Spie­gel­hau­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.