Snit: 3,7 SUR­RE­A­LI­STISK

FC Kø­ben­havn hav­de før i går al­drig tabt til FC Vestsjæl­land. Al­li­ge­vel skul­le der for­læn­get spil­le­tid og en ukendt fæ­ring til for at sik­re hol­det sin sjet­te sejr i po­kal­fi na­len

BT - - POKALFINALE -

DBU PO­KA­LEN, FI­NA­LE

Mål:

1- 0 Apo­sto­los Vel­li­os ( 31.), 1- 1 Per Nils­son ( 46.), 1- 2 Bjørn Si­gurd­ar­son ( 54.), 2- 2 Den­nis Sø­ren­sen ( 88.), 2- 3 Bran­dur Ol­sen ( 103.)

Mi­cha­el Tyk­gaard

Dom­mer: ( 10) Til­sku­e­re: 24.095 i Par­ken

af den or­di­næ­re spil­le­tid, da stil­lin­gen var 2- 1 til kø­ben­hav­ner­ne, og selv om Den­nis Sø­ren­sen se­ne­re score­de til 2- 2, og kam­pen gik i for­læn­get spil­le­tid, fi k Bran­dur Ol­sen ind­pren­tet sit navn i lø­ve­hjer­ter­ne med et mål fra kanten af fel­tet.

» Det er helt sur­re­a­li­stisk at stå her li­ge nu og ha­ve af­gjort po­kal­fi na­len. Det er fan­ta­stisk at kom­me til­ba­ge eft er to ka­ran­tæ­neda­ge og så sco­re så vig­tigt et mål. Det er kæm­pe­stort, « lød det fra FC Kø­ben­havns 19- åri­ge fæ­ring, der ro­ligt kan glæ­de sig til fl ere spil­le­mi­nut­ter på første­hol­det.

» Bran­dur Ol­sen er en in­de­brændt fæ­ring. Han er enormt tem­pe­ra­ments­fuld og vildt skud­stærk. Det vi­ste han og­så i dag med to fan­ta­sti­ske skud. Med de ska­der vi har, kan jeg godt ga­ran­te­re, I får me­get me­re at se til ham i det, der re­ste­rer af den­ne sæ­son, « lød det fra Stå­le Sol­bak­ken.

Bed­re tid til for­be­re­del­se

In­den Bran­dur Ol­sen fi k gjort sig til den nye FCK- dar­ling, hav­de li­ge­le­des ind­skift ede Den­nis Sø­ren­sen med et ud­lig­nen­de mål kort før de or­di­næ­re 90 mi­nut­ters ud­løb bragt spæn­din­gen til­ba­ge om po­kal­tit­len.

Må­let var dog en rin­ge trøst for FC Vestsjæl­land, der selv om FC Kø­ben­havn kva­li­fi ce­rer sig til eu­ro­pæ­isk fod­bold gen­nem Su­per­liga­en, ik­ke får en trø­ste­plads i Eu­ro­pa, som det tid­li­ge­re er set i po­kal­tur­ne­rin­ger.

Plad­sen i Eu­ro­pa Le­ague vil nu til­fal­de Superligaens fj er­de­plads, mens FC Kø­ben­havn vil ind­træ­de i en se­ne­re kva­li­fi ka­tions­run­de, end plad­sen fra Su­per­liga­en gi­ver.

» Vi går se­ne­re ind i Eu­ro­pa. Det er vig­tigt, vi vandt po­ka­len og fi k en ti­tel. Men nu får vi bed­re tid til at for­bed­re os frem mod den kom­men­de sæ­son. Og spil­ler­ne får en læn­ge­re fe­rie. Det er næ­sten vig­ti­ge­re end po­kal­tit­len, « for­kla­re­de FC Kø­ben­havns nor­ske ma­na­ger.

Svær kamp på søn­dag

Hans hold har søn­dag det, der kan ka­te­go­ri­se­res som en li­ge så vig­tig kamp, når FC Kø­ben­havn skal til top­mø­de i Her­ning og mø­de Superligaens duks, FC Midtjyl­land. Og Stå­le Sol­bak­ken in­drøm­mer, at de man­ge ska­der, tre kam­pe på seks da­ge og oven i det en for­læn­get spil­le­tid mod FC Vestsjæl­land kan mær­kes.

» Når det gæl­der kam­pen mod FC Midtjyl­land, må vi fi nde på no­get smart taktisk set. El­lers ser det svært ud. « Men re­ser­ver­ne er klar, vi­ste Bran­dur Ol­sen ty­de­ligt.

FC Kø­ben­havns Bran­dur Ol­sen af­gjor­de i går po­kal­fi­na­len med sit mål til 3- 2. Fo­to: Sa­ra Gang­sted og Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.