I ØV TIL HAL­SEN

In­ter­es­se­ret i en ta­ben­de po­kal­fi­na­list? FC Vestsjæl­land er sta­dig til salg

BT - - POKALFINALE - TA­BER TIL SALG Sø­ren Hang­høj Kristensen Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen og Sa­ra Gang­sted

» Det var en god præ­sta­tion, og en god kamp. Men vi er skuf­fe­de. Hu­mø­ret blev lidt bed­re, da vi ud­lig­ne­de ( til 2- 2, red.). Men FC Kø­ben­havn er en god klub, der er svær at slå. Især på egen ba­ne. «

Men hvad så nu, ly­der det sto­re spørgs­mål? Er FC Vestsjæl­land sta­dig til salg, er der kø­be­re in­de i bil­le­det, el­ler æn­drer en po­kal­fi­na­le på he­le den pres­se­sky klu­be­jers en­ga­ge­ment i Sla­gel­se. Sva­ret er kryp­tisk.

» Der er ik­ke sket end­nu, og li­ge nu for­ven­ter jeg hel­ler ik­ke, at der sker no­get, « lød det fra man­den med det roy­a­le til­navn, ’ Kong Kurt’.

Nye ben på

Et så flat­te­ren­de til­navn har FCV- træ­ner Mi­cha­el Han­sen ik­ke. Men og­så han har grund til at væ­re stolt og til­freds over sit hold. Og det var han og­så. I hvert fald til en vis græn­se.

» Beg­ge hold le­ve­re­de det yp­per­ste. Det var en me­get li­ge kamp, « sag­de Han­sen ef­ter fi­na­le­ne­der­la­get, in­den han dryp­pe­de en smu­le ma­lurt i bæ­ge­ret.

» Det er vir­ke­lig dår­ligt, at der er gå­et un­der et mi­nut af 2. halv­leg, da FCK scorer. Plud­se­lig blev det vir­ke­lig op af bak­ke, « suk­ke­de Han­sen om det af­gø­ren­de øje­blik i for­bin­del­se med Per Nils­sons ud­lig­ning få se­kun­der in­de i an­den halv­leg.

Mi­cha­el Han­sen og hans skuf­fe­de hold står nu over for tre alt­af­gø­ren­de uger i Su­per­liga­en, hvor over­le­vel­sen i hæn­ger i en en­dog me­get tynd tråd. I den sam­men­hæng er 120 mi­nut­ters knald­hård po­kal­fi­na­le­bold ik­ke en for­del. Tvær­ti­mod.

» Vi skal sy nog­le nye ben på, for det var 120 hår­de mi­nut­ter. Vi må ba­re gra­ve dybt, og der er in­gen grund til und- skyld­nin­ger. Der er me­get hårdt ar­bej­de til­ba­ge. Li­ge nu er jeg ba­re me­gaær­ger­lig over, at vi ik­ke står de­r­in­de i mid­ten og hi­ver po­ka­len i vej­ret, « sag­de an­gri­be­ren Ras­mus Fester­sen i mi­nut­ter­ne ef­ter fi­na­le­ne­der­la­get.

Chokre­ak­tion

» Vi skul­le ha­ve holdt på FCK no­get læn­ge­re tid, så de ik­ke score­de så hur­tigt i an­den halv­leg. Man kun­ne jo se i den for­læn­ge­de spil­le­tid, at de ik­ke rig­tig hav­de no­get. Men de scorer, og der kom­mer en chokre­ak­tion hos os, og så scorer de igen, « lød an­gri­be­rens for­kla­ring på den sejr, der gled FC Vestsjæl­land af hæn­de i an­den halv­leg.

Nu er bå­de An­der­sens, Han­sens og Fester­sens ful­de fo­kus på ’ Ope­ra­tion Over­le­vel­se’. Før­ste skridt på dén van­ske­li­ge færd fo­re­ta­ges i we­e­ken­den mod Ho­bro.

FRE­DAG 15. MAJ 2015

FC Vestsjæl­land kun­ne rej­se hjem til Sla­gel­se med en check på 200.000 kro­ner. Pri­sen er dog no­get stør­re, hvis man vil kø­be klub­ben, der er til salg.

srkr@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.