Den skuff en­de po­kal­sejr

BT - - FC VESTSJÆLLAND - FC KØBENHAVN -

FC KØ­BEN­HAVN ER hver­ken Re­al Madrid el­ler Bay­ern Mün­chen. Så langt­fra. Men kan man al­li­ge­vel til­la­de sig at ha­ve sam­me for­vent­nin­ger til Lø­ver­ne i Dan­mark, som der er til de to gi­gant­klub­ber i hen­holds­vis Spa­ni­en og Tys­kland?

Re­al Madrid og Bay­ern Mün­chen er de stør­ste og ri­ge­ste klub­ber i de­res respek­ti­ve lan­de. Der er der­for enor­me krav til dem, når det gæl­der ind­sam­lin­gen af det, der vir­ke­lig gæl­der i fod­bol­dens ver­den – tro­fæ­er­ne.

Det har vi set i lø­bet af de se­ne­ste uger, hvor Bay­ern og Pep Gu­ar­di­o­la har få­et nå­des­løs kri­tik for først at ry­ge ud af den ty­ske po­kal­tur­ne­ring og si­den Cham­pions Le­ague.

Ons­dag fulg­te Re­al Madrid så med ud af den stør­ste eu­ro­pæ­i­ske klub­tur­ne­ring, og stor­klub­ben fra den span­ske ho­ved­stad står nu til en sæ­son uden tro­fæ­er. Det ko­ster for­ment­lig ch­eft ræ­ner Car­lo An­ce­lot­ti job­bet. KRA­VE­NE I DÉT fod­bol­d­eu­ro­pa, som FC Kø­ben­havn så ger­ne vil væ­re en stor og in­te­gre­ret del af, er ubøn­hør­li­ge. Har du den stør­ste om­sæt­ning, den dy­re­ste trup, de fl este til­sku­e­re og den stør­ste til­gang af de uen­de­ligt be­tyd­nings­ful­de tv- pen­ge, skal du død og pi­ne og­så vin­de tro­fæ­er. El­lers er du en fi asko.

FC Kø­ben­havn har den stør­ste om­sæt­ning, den dy­re­ste trup og i sel­skab med Brønd­by skæ­rer klub­ben den stør­ste del af ka­gen bå­de når det gæl­der tv- pen­ge og fans på læg­ter­ne. Al­le om­stæn­dig­he­der er kort sagt til ste­de for suc­ces og tro­fæ­er. Det ved Stå­le Sol­bak­ken.

» Uan­set om vi spil­ler med Ni­els Chri­sti­an Holm­strøm på top­pen, skal vi bli­ve dan­ske me­stre, « sag­de han i aft es. DEN BE­MÆRK­NING KOM eft er, FCK hav­de sik­ret sig det, der lig­ner sæ­so­nens ene­ste tro­fæ eft er en 120 mi­nut­ters- sejr med lod­der og tris­ser over de eft er alt at døm­me kom­men­de nedryk­ke­re fra FC Vestsjæl­land. Sæ­so­nen er der­med red­det for kø­ben­hav­ner­ne, der ik­ke går tom­hæn­de­de på som­mer­fe­rie og får en kor­te­re vej ud i Eu­ro­pa, hvor de sto­re pen­ge kan tje­nes.

Men gårs­da­gens hårdt til­kæm­pe­de tri­umf læg­ger – lidt på trods – ba­re nye alen til for­nem­mel­sen af, at vi bå­de bør og skal for­ven­te me- get me­re af dansk fod­bolds sto­re loko­mo­tiv. Det kan vir­ke som en kri­tisk til­gang eft er en po­kal­tri­umf. Men det er ik­ke de­sto min­dre vir­ke­lig­he­den. FCK VANDT, OG de vandt og­så fortjent. Stort til­lyk­ke med det. Men de hav­de sto­re pro­ble­mer un­der­vejs, hvor de hårdt kæm­pen­de un­der­dogs fra FC Vestsjæl­land bå­de var for­an og fi k ud­lig­net få mi­nut­ter før tid.

FCK er pla­get af ska­der. Rig­tig hårdt pla­get. Der var næ­sten fl ere kryk­ker på sej­r­spo­di­et i Par­ken, end der var ben. Det skal med i lig­nin­gen. Men det bør al­li­ge­vel ik­ke væ­re så svært for Stå­le Sol­bak­kens mand­skab at be­sej­re et mand­skab, der i næ­ste sæ­son med stor sand­syn­lig­hed spil­ler i Nor­di­cBet Li­ga­en.

By­ens hold er sponso­re­ret af Carls­berg – FCV af Har­boe. Det ind­kaps­ler me­get godt for­skel­len de to klub­ber imel­lem. Uden at for­nær­me Har­boe!

FC Kø­ben­havn har skuff et man­ge gan­ge i den­ne sæ­son. I går gjor­de hol­det det igen. Bå­de spil­le­mæs­sigt og re­sul­tat­mæs­sigt, hvis vi ser på stil­lin­gen eft er den or­di­næ­re tids ud­løb. Det må ik­ke ske i den kom­men­de sæ­son, der trods kon­trakt­for­ny­el­se bør væ­re ’ ma­ke el­ler bre­ak’ for Stå­le Sol­bak­kens an­det op­hold i ho­ved­sta­den eft er to sæ­so­ner uden at vin­de det dan­ske mester­skab.

SØ­REN HANG­HØJ KRISTENSEN, BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

FC Kø­ben­havns man­ge ska­de­de spil­le­re er en del af for­kla­rin­gen. Men det bør al­li­ge­vel ik­ke væ­re så svært at be­sej­re et hold – ef­ter alt at døm­me – kom­men­de nedryk­ke­re. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.