Til byg­ge­plads Af­slø­ring: Ku­sken er klar

BT - - SUPERLIGA - TRANS­FER Sø­ren Sor­gen­fri

FFRREEDDAAGG 1 155. M. MA­JA 2J0 210515

ssf@ spor­ten. dk

FC Kø­ben­havn er i spil­ler­mar­ke­det med en mis­sion og am­bi­tion om at væ­re tid­ligt fær­di­ge med ind­køb af for­stærk­nin­ger. Nu er end­nu en spil­ler klar.

Slo­ven­ske Benjamin Ver­bic er al­le­re­de præ­sen­te­ret, og nu er kø­ben­hav­ner­ne så godt som klar med end­nu en off en­siv- spil­ler.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er Kasper Kusk ble­vet enig med FC Kø­ben­havn om et skift e, og fal­der de sid­ste de­tal­jer på plads, ven­tes kant­spil­le­ren præ­sen­te­ret in­den for kort tid.

Kasper Kusk skift ede sid­ste som­mer fra AaB, hvor han hav­de sto­re ak­tier i nord­jy­der­nes mester­skab, til Twen­te, men han har ik­ke få­et den for­ven­te­de mæng­de spil­le­tid i den kri­se­ram­te hol­land­ske klub. Der­for ven­der han til­ba­ge til Su­per­liga­en.

Kon­trakt­læng­de, el­ler om der er ta­le om en le­je­aft ale, er ik­ke BT be­kendt.

Lands­holds­spil­ler og­så på vej

Men her hø­rer Stå­le Sol­bak­kens trans­fer­bud­get langt­fra op, og FCK har sto­re am­bi­tio­ner. De ny­bag­te po­kal­vin­de­re vil op­ru­ste end­nu me­re i den di­rek­te du­el med FC Midtjyl­land og Brønd­by IF, og her kig­ger kø­ben­hav­ner­ne mod en høj hyl­de. Iføl­ge BTs ame­ri­kan­ske pres­sekil­der er FC Kø­ben­havn sam­men med fl ere MLS- klub­ber sær­de­les lu­ne på Alejan­dro Bedoya, der har op­t­rå­dt 39 gan­ge for Stars and Stripes.

Men der ven­ter et stør­re, kom­pli­ce­ret pus­le­spil, før den 28- åri­ge kant­spil­ler kan træk­ke i den hvi­de FCKtrø­je, og man­ge en­der skal mø­des, før det kan la­de sig gø­re.

Lin­ket er FC Kø­ben­havns ny­bag­te he­ad scout, Jesper Jans­son. Sven­ske­ren fi k som sport­s­chef Alejan­dro Bedoy­as kar­ri­e­re på skin­ner henover et års op­hold i Jans­sons tid­li­ge­re klub, Hels­ing­borg, før ame­ri­ka­ne­ren skif­te­de til Nan­tes.

Her har den ame­ri­kan­ske lands­holds­spil­ler spil­let fast, og fransk­mæn­de­ne vur­de­res at for­lan­ge mel­lem 12 og 15 mil­li­o­ner kro­ner for den dyg­ti­ge kant. Der­til kom­mer ame­ri­ka­ne­rens løn samt den ud­for­dring, der må væ­re i at over­ta­le ham til si­ge far­vel til den fran­ske liga – blandt Eu­ro­pas fem bed­ste – til den dan­ske Su­per­liga. En knap så se­xet stør­rel­se med al respekt.

Ar­gu­men­tet her vil for FC Kø­ben- havns part væ­re ud­sig­ten til at spil­le eu­ro­pæ­isk ik­ke mindst bun­det op på am­bi­tio­nen om at spil­le i Cham­pions Le­agu­es grup­pe­spil på sigt. Nan­tes i et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil de kom­men­de år har lan­ge ud­sig­ter.

BT har væ­ret i kon­takt med Nan­tes sport­s­di­rek­tør, Fran­ck Ki­ta, der blot si­ger, at der er bred in­ter­es­se for off en­siv- spil­le­ren. Han øn­sker ik­ke at kom­men­te­re på, om Bedoya er til salg.

Et salg af ame­ri­ka­ne­ren kan til­med be­ty­de, at Nan­tes vil ret­te blik­ket mod AaB, idet fransk­mæn­de­ne har et godt øje til nord­jy­der­nes Ni­co­laj Thomsen, men der ven­ter en knud­ret ka­ba­le, der me­get vel kan en­de med ik­ke at gå op.

FC Kø­ben­havn har al­le­re­de hen­tet den slo­ven­ske kant­spil­ler Benjamin Ver­bic, og ven­tes des­u­den at få Kasper Kusk købt fri af kri­se­ram­te Twen­te, men har alt­så am­bi­tio­ner om at er­hver­ve yder­li­ge­re en kant­spil­ler i lø­bet af det kom­men­de trans­fer­vin­due.

FC Kø­ben­havn er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger lyk­ke­des med at slå lø­ve­klø­re­ne i Kasper Kusk. FCK for­sø­ger an­gi­ve­ligt og­så at sik­re sig Nan­tes’ ame­ri­kan­ske midt­ba­ne­spil­ler Alejan­dro Bedoya.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger og AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.