De us­ands Stå­le og Glen tæn­der op

BT - - DEN STORE HEDETUR -

» Så må vi se, om Glen får de gum­mi­ben, han al­tid får. « Stå­le Sol­bak­ken smi­ler og skæ­ver hen mod Glen Rid­ders­holm, der ik­ke ser glad ud. Eft er eft er­å­rets sid­ste kam­pe er FCK- ma­na­ge­ren oven­på i stu­di­et eft er en 3- 0- sejr og på trods af FCMs for­spring på ot­te po­int. Rid­ders­holm knur­rer lidt. Han me­ner ik­ke, at FC Midtjyl­land fi k gum­mi­ben i slut­nin­gen af sid­ste sæ­son, da midtjy­der­ne smed en sik­ker guld­me­dal­je.

Dis­kus­sio­nen for åbent tæp­pe tæn­der for al­vor op i fejden mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn. Tid­li­ge­re har stikpil­ler­ne væ­ret sendt af sted med smil og hu­mo­ri­sti­ske un­der­to­ner. Nu er to­nen an­der­le­des al­vor­lig og spids.

Det er helt åben­lyst, at FC Midtjyl­lands plud­se­li­ge sta­tus som guld­kan­di­dat har æn­dret kær­li­ge dril­le­ri­er til hår­de slag­ud­veks­lin­ger. I kølvan­det på tv- dis­kus­sio­nen kom­mer så Glen Rid­ders­holms stikpil­ler til Stå­le Sol­bak­ken om, at in­gen tør gå til nord­man­den, at han er pres­set, og at han bur­de kon­cen­tre­re sig om kon­kur­ren­ter­ne un­der sig i ste­det for FC Midtjyl­land.

Så­dan blev der sat ild i ri­va­li­se­rin­gen mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn.

FRE­DAG 15. MAJ 2015

BT har talt med me­re end et du­sin af de mest cen­tra­le per­so­ner i og om­kring FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land i de se­ne­ste 15 år. Det her er BTs for­tæl­ling om ri­va­li­se­rin­gen mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn. For­talt på bag­grund af kil­der med dag­lig gang i de to klub­ber og for­talt med vo­res ord, men med pas­sa­ger af for­tæl­lin­gen, der bæ­rer præg af kil­ders eg­ne op­le­vel­ser og

hold­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.