Syn­li­ge ri­va­ler

BT - - DEN STORE HEDETUR - Mi­cd@ spor­ten. dk, joko@ spor­ten. dk

FFRREEDDAAGG 1 155. M. MA­JA 2J0 210515 Mi­chel Wik­kel­sø David­sen og Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

» Kan jeg kig­ge for­bi dit kon­tor i mor­gen? «

De er beg­ge træt­te af mid­del­må­dig­hed. De er træt­te af at nø­jes, træt­te af blot at over­le­ve, træt­te af stil­stand. De træff er en fæl­les be­slut­ning ud fra drøm­men om me­re, men og­så ud fra en er­ken­del­se af, at de ik­ke kan kla­re sig uden hin­an­den. Ikast har prø­vet at ryk­ke op i Su­per­liga­en et par gan­ge for at ry­ge ned igen med et brag. Og så for­svin­der de bed­ste spil­le­re fra klub­ben som re­gel. Det er uhold­bart i læng­den.

Der er ik­ke langt fra tan­ke til hand­ling. Det har der al­drig væ­ret, når der skal ta­ges be­slut­nin­ger i den del af lan­det si­den hen. Man må ta­ge pro­ble­mer­ne eft er­føl­gen­de, el­lers sker der al­drig no­get.

Da­gen eft er kam­pen i Holste­bro mø­des Steen Hes­sel, en af fi re brød­re, der dri­ver fa­rens bil­fi rma Ej­ner Hes­sel A/ S, med Jo­hn­ny Ru­ne, di­rek­tør i mø­bel­fi rma­et Scan Pro­duction, på Ru­nes kon­tor.

På en ser­vi­et ned­fæl­der de en fæl­les aft ale om, at en over­byg­ning mel­lem Ikast og Her­ning Fremad træ­der i kraft fra dags da­to, hvis de to klub­bers besty­rel­ser bak­ker op. Gør de ik­ke, må de le­de eft er nye for­mænd.

» Her har I nøg­ler­ne til den pro­fes­sio­nel­le af­de­ling. En­ten stem­mer I for, el­lers kan I få nøg­ler­ne, « ly­der be­ske­den til bag­lan­det. De to besty­rel­ser stem­mer for.

Da­gen eft er – ons­dag 7. april 1999 - er der pres­se­mø­de med nyhe­den. FC Midtjyl­land er født. Må­let er at spil­le med i top­pen af dansk fod­bold. Med Ikasts go­de ta­len­t­ar­bej­de, et par ind­køb og en mas­se sponsora­ter kan FC Midtjyl­land bli­ve en ny dansk top­klub. Det er der in­gen tvivl om fra dag et. Man vil nå top­pen. Øn­sket er at bli­ve et m i d t j y s k Brønd­by, som er den helt sto­re klub i dansk fod­bold på det tids­punkt. FC Kø­ben­havn kig­ger man til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.