Hod­g­sons re­vo­lu­tion

BT - - DEN STORE HEDETUR -

Mens FC Midtjyl­land er ved at gø­re ser­vi­et til se­ri­ø­si­tet, har Flem­m­ing Øster­gaard al­le­re­de ta­get før­ste skridt for at gø­re FC Kø­ben­havn til ik­ke ba­re en dansk magt­fak­tor, men en eu­ro­pæ­isk spil­ler. Som di­rek­tør for FC Kø­ben­havn i tre år har Øster­gaard al­le­re­de sat sit præg på klub­ben. Han gjor­de det helt sto­re scoop ved at kø­be Par­ken og ud fra det dan­ne det øko­no­mi­ske fun­da­ment. Den sport­s­li­ge mål­sæt­ning er han ik­ke ban­ge for at off ent­lig­gø­re - en plads blandt de 25 bed­ste i Eu­ro­pa. For en dansk klub i be­gyn­del­sen af det nye årtu­sin­de er det ik­ke ba­re drøm­meland - det er uto­pi.

Men Flem­m­ing Øster­gaard er stål­sat og am­bi­tiøs, og han kø­ber Bri­an Laud­rup for at un­der­stre­ge, at han ik­ke har tænkt sig ba­re at ta­le om am­bi­tio­ner. Et af Dan­marks stør­ste fod­bold­nav­ne er dog ik­ke nok til suc­ces. Han fi nder ud af, at før­ste skridt mod suc­ces star­ter på bæn­ken. Roy Hod­g­son skal blan­de den sport­s­li­ge ce­ment, som FC Kø­ben­havn kan byg­ge sig stor på. Car­sten V. Jensen er af Flem­m­ing Øster­gaard ud­set som den per­fek­te pro­te­ge for stjer­ne­nav­net Hod­g­son. CV, som han kal­des, har de le­de­r­e­gen­ska­ber, som Øster­gaard kig­ger eft er i nøg­le­me­d­ar­bej­de­re.

FC Midtjyl­land er kun li­ge skudt op af mul­den på den jy­ske he­de, og på kon­tor­gan­ge­ne, hvor Flem­m­ing Øster­gaard, Ni­els- Chri­sti­an Holm­strøm og fra 2002 og­så Jør­gen Gli­strup har de­res dag­li­ge gang, er FC Midtjyl­land ik­ke skre­vet ind i ana­ly­sen over po­ten­ti­el­le kon

kur­ren­ter. Det er ær­ke­ri­va­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.