FI­NA­LE MED EK

De so­ci­a­le me­di­er ko­ger al­le­re­de over Cham­pions Le­agu­e­fi­na­len imel­lem Bar­ce­lo­na og Ju­ven­tus og ud­sig­ten til, at Lu­is Suárez skal mø­de Gi­o­r­gio Chiel­li­ni, som han bed un­der VM, og Pa­tri­ce Evra, som han kald­te ra­ci­sti­ske skældsord

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2014/ 15 - GEN­SYN Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk ro­ni@ spor­ten. dk

Ron­ni Bur­kal Nielsen Knap hav­de den sven­ske dom­mer Jonas Eri­cs­sons sid­ste fløjt på San­ti­a­go Ber­nabéu snydt fod­bol­del­ske­re ver­den over for en ’ El Clási­co’- drøm­me­fi­na­le i Ber­lin 6. ju­ni, før op­tak­ten til mø­det mel­lem FC Bar­ce­lo­na og Ju­ven­tus var i gang på de so­ci­a­le me­di­er.

El­ler ret­te­re mø­det mel­lem Lu­is Suárez på den ene si­de og Gi­o­r­gio Chiel­li­ni og Pa­tri­ce Evra på den an­den. De to Ju­ven­tus- spil­le­re har beg­ge væ­ret i clinch med FC Bar­ce­lo­nas uru­gu­ay­an­ske an­greb­s­ter­ri­er.

Ra­cis­mesag

Fejden med Pa­tri­ce Evra stam­mer til­ba­ge fra Suárez’ tid i Li­ver­pool. Her blev an­gri­be­ren i 2011 dømt skyl­dig i at ha­ve brugt ra­ci­sti­ske skældsord mod Evra un­der en kamp mod ven­stre­ba­ck­ens tid­li­ge­re klub Man­che­ster Uni­ted. Dom­men lød på ot­te kam­pes ka­ran­tæ­ne og en bø­de på 415.000 kro­ner.

Ra­cis­me er et me­get øm­tå­le­ligt em­ne, og det er der­for sær­ligt du­el­len med Evra, der kom­mer i cen­trum, me­ner fre­elan­cejour­na­list Asker He­de­gaard Boye, der skri­ver om in­ter­na­tio­nal fod­bold for Jyl­lands- Po­sten, har et sær­ligt kend­skab til ita­li­ensk fod­bold og er for­fat­ter til fle­re fod­bold­bø­ger.

» Jeg tror, for­hol­det mel­lem Evra og Suárez er det klart mest be­tænd­te. Jeg fo­re­stil­ler mig ik­ke, at Chiel­li­ni som den per­son, han er, og de ud­ta­lel­ser, han har gi­vet, er en, der vil pu­ste til il­den. Dér er Evra en me­re il­ter per­son, der le­ver lidt af de der kon­tro­ver­ser, « si­ger han.

Da Lu­is Suárez mød­te Evra og Man­che­ster Uni­ted igen, und­lod den da­væ­ren­de Li­ver- po­ol- an­gri­ber at gi­ve hånd til Pa­tri­ce Evra. Spørgs­må­let er så om den epi­so­de vil gen­ta­ge sig på klub­fod­bol­dens stør­ste sce­ne.

» Det er jo spæn­den­de. Det er svært at vi­de, for hav­de det væ­ret en an­den spil­ler end Evra, så hav­de de nok gi­vet hin­an­den hån­den og sagt ’ fint, nu er vi vi­de­re.’ Men Evra er sgu lidt svær at bli­ve klog på. Han kun­ne godt ha­ve den der stolt­hed i det og så gø­re et num­mer ud af det. Det er spæn­den­de at se, hvor me­get han kom­mer til at si­ge om det op til kam­pen. Suárez vil helst snak­ke så lidt om det som mu­ligt, men Evra kun­ne må­ske godt fin­de på at smi­de en stikpil­le. «

Over for The Gu­ar­di­an fast­slår Pa­tri­ce Evra dog, at han vil gi­ve hånd til Suárez.

» Men jeg skal nok sør­ge for, at han får mig at fø­le på ba­nen, « til­fø­jer han.

Skul­der­bid

Den se­ne­ste Suárez- epi­so­de fandt sted un­der VM i Bra­si­li­en sid­ste som­mer, da han bed ita­li­e­ne­ren Gi­o­r­gio Chiel­li­ni i skul­de­ren i grup­pe­spil­let. Det skab­te enorm om­ta­le, for­di Bar­ce­lo­na- an­gri­be­ren tid­li­ge­re har haft tæn­der­ne langt frem­me. Bid­det re­sul­te­re­de i en fi­re må­ne­ders ka­ran­tæ­ne fra al fod­bold samt en ni kam­pes ka­ran­tæ­ne for Uru­gu­ay. Suárez und­skyld­te se­ne­re over for Chiel­li­ni, der kvit­te­re­de med at op­for­dre FI­FA til at re­du­ce­re ka­ran­tæ­nen, som han kald­te ’ over­dre­ven’.

Der­for me­ner Asker He­de­gaard Boye og­så, at den epi­so­de er glemt hos Ju­ven­tus- for­svars­spil­le­ren, men Ju­ven­tus- spil­ler­ne vil for­ment­lig ha­ve Suárez’ tem­pe­ra­ment in men­te, når de for­be­re­der sig på kam­pen mod Bar­ce­lo­na. Det er nem­lig ik­ke utæn­ke­ligt, at de vil for­sø­ge at ud­nyt­te det i et for­søg på at træk­ke en ud­vis­ning til den il­tre uru­gu­ay­a­ner.

» Det vil­le lig­ne dem godt. Ita­li­en­ske hold og ita­li­en­ske træ­ne­re er op­mærk­som­me på de der ting, og de vil gø­re alt, hvad de kan for at tir­re ham og få ham til at dum­me sig. Det vil væ­re en del af pla­nen, selv om de næp­pe vil in­drøm­me det. De vil gå og træ­de ham lidt i hæ­le­ne og svi­ne ham til i det skjul­te. For det er nok Ju­ven­tus chan­ce, hvis de kan kom­me i over­tal, « me­ner Asker He­de­gaard Boye.

Mikkel Bi­s­choff, der er eks­pert­kom­men­ta­tor på 6’ eren og har set Lu­is Suárez i ak­tion for Li­ver­pool man­ge gan­ge, fø­ler sig over­be­vist om, at uru­gu­ay­a­ne­ren vil hol­de sig i skin­det den­ne gang.

» Han har haft pro­ble­mer, men jeg tror ik­ke, han vil brin­ge sin Bar­ce­lo­na- kar­ri­e­re i fa­re. Det er hans stør­ste drøm no­gen­sin­de, og jeg tror ik­ke, der er no­gen chan­cer for det kom­mer til at ske ( at han for­lø­ber sig, red.), « si­ger han.

» Selv­føl­ge­lig vil Chiel­li­ni og Suárez tir­re hin­an­den, og der vil bli­ve man­ge kam­pe i kam­pen. Men i øje­blik­ket sy­nes jeg, Suárez er helt ustyr­lig. Han har ud­vik­let sig til en af de vig­tig­ste spil­le­re på Bar­ce­lo­nas mand­skab, « til­fø­jer han.

Gi­o­r­gio Chiel­li­ni og hans ita­li­en­ske hold­kam­me­ra­ter brok­ker sig til dom­mer Marco Rod­ri­gu­ez, der ik­ke så episo­den. Fo­to: AFP

Gi­o­r­gio Chiel­li­ni frem­vi­ser ty­de­li­ge bi­de­mær­ker, men til in­gen ver­dens nyt­te. Fo­to: Reu­ters

Lu­is Suárez ( tv.) kal­der blandt an­det Pa­tri­ce Evra for – spansk for ’ sort’ – i en ver­bal in­fight i 2011. Fo­to: Reu­ters

Trods for­sik­rin­ger om det mod­sat­te und­la­der Lu­is Suárez at gi­ve Pa­tri­ce Evra hån­den, da de to mø­des i fe­bru­ar 2012. Fo­to: Reu­ters

Lu­is Suárez ( tv.) ta­ger sig til mun­den, mens Gi­o­r­gio Chiel­li­ni ( th.) ta­ger sig til skul­de­ren ef­ter en du­el un­der VM. Fo­to: AFP

Pa­tri­ce Evra får gult kort af dom­mer An­dre Mar­ri­ner. Lu­is Suárez slip­per helt, men får se­ne­re ka­ran­tæ­ne og bø­de­straf. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.