End­nu en dan­sker­bil lu­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LE MANS- HÅB Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Selv­om det er år et uden Tom Kristensen som en af for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne til at vin­de 24- ti­mer­slø­bet i Le Mans, ser Dan­mark al­li­ge­vel ud til at bli­ve stærkt re­præ­sen­te­ret på den fran­ske ra­cer­ba­ne midt i ju­ni må­ned.

Her er der al­le­re­de en hånd­fuld dan­ske kørere på start­lis­ten, og nu kan end­nu en ren dansk bil til­slut­te sig de øv­ri­ge.

Det er tea­met For­mu­la Ra­cing, som er me­get tæt på at bli­ve gi­vet en start­til­la­del­se i lø­bet. Det dan­ske Fer­ra­ri- team er nem­lig num­mer to på ven­te­li­sten til lø­bet, og de hå­ber at kun­ne stil­le op med Fer­ra­ri 458 GT2 i GTE- AM- klas­sen - den mind­ste af de fi­re for­skel­li­ge bil­klas­ser i lø­bet.

Tea­met kø­rer li­ge nu med i den eu­ro­pæ­i­ske Le Mans- se­rie, hvor ra­cer­kø­rer­ne Mikkel Mac og Jo­hn­ny Laur­sen de­ler bi­len med ita­li­e­ren An­drea Rizzo­li.

Tæt på

Team­chef Al­lan Jør­gen­sen for­tæl­ler, at den ’ nye dan­sker­bil’ er så tæt på at kom­me med i Le Mans, at de nu for­be­re­der sig, som om de al­le­re­de var ud­ta­get af ar­ran­gø­rer­ne.

» Vi er end­nu ik­ke sik­ret en plads, men vi hol­der i øje­blik­ket en an­den­plads på re­ser­ve­li­sten, og der­for har vi valgt at for­be­re­de os hund­re­de pro­cent til lø­bet, « si­ger han.

For­mu­la Ra­cing kø­rer i den kom­men­de we­e­kend et fi­re- ti­mer­sløb på Imo­la- ba­nen i San Ma­ri­no. Der­ef­ter er tea­met og­så med, når den of­fi­ci­el­le test til 24- ti­mer­slø­bet i Le Mans kø­res 31. maj i Frank­rig. Og her hå­ber den dan­ske bil på, at der lø­ber et par af­bud ind fra to team, der el­lers var for­hånds­ud­ta­get til lang­di­stan­ce­lø­bet.

En­der For­mu­la Ra­cing med at bli­ve in­vi­te­ret med i lø­bet, er det li­ge nu uklart, hvem Mikkel Mac og Jo­hn­ny Laur­sen skal de­le bi­len med. Drøm­men er at la­ve en ren dansk trio, men det er p. t. usik­kert, om det kom­mer til at ske.

Al­ber­to Con­ta­dor hav­de svært

ved at få den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je på ef­ter styr­tet på sjet­te

eta­pe. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.