Con­ta­dors skul­der gik af led

Den før­en­de ryt­ter i Giro­en har ar­men i slyn­ge ef­ter vold­somt styrt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SKA­DET OG TVIVL­S­OM Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

Al­ber­to Con­ta­dors drøm om at vin­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce blev mu­lig­vis knust på sjet­te eta­pe af giro­en.

Tin­koff- Saxo skri­ver på sin hjem­mesi­de, at spa­ni­e­rens ven­stre skul­der er slå­et af led, ef­ter han var in­vol­ve­ret i et styrt.

Det var en ty­de­ligt mær­ket Al­ber­to Con­ta­dor, der tril­le­de over mål­stre­gen på sjet­te eta­pe. Den span­ske kla­trer var kort før eta­pens af­slut­ning in­vol­ve­ret i et mas­sestyrt, hvor me­re end 20 ryt­te­re måt­te i as­fal­ten.

Ef­ter spa­ni­e­ren var ste­get af cyk­len, tog han sig bå­de til knæ og skul­der. Da Tin­kof­fSaxo kap­ta­j­nen ef­ter­føl­gen­de skul­le på po­di­et og mod­ta­ge den ly­se­rø­de trø­je som be­vis på, at han sta­dig fø­rer det ita- li­en­ske løb, opgav han at få den på.

I af­tes blev han så un­der­søgt af of­fi­ci­el­le løbslæ­ger for at fin­de ud af, hvor hårdt han var ramt. Læ­ger­ne kun­ne for­tæl­le ham, at in­tet var bræk­ket, men at hans ven­stre skul­der var gå­et af led ved styr­tet.

Con­ta­dor mød­te ef­ter­føl­gen­de den nys­ger­ri­ge pres­se med ar­men i slyn­ge.

Læ­ger­nes an­be­fa­ling

» Læ­ger­ne har an­be­fa­let, at jeg hol­der ar­men i ro i lø­bet af af­te­nen og i nat. Men jeg skal sam­ti­dig prø­ve at hol­de den i gang, så den ( skul­de­ren, red.) ik­ke sæt­ter sig fast. Det vil jeg fo­ku­se­re på ind­til eta­pen i mor­gen ( i dag, red.), hvor læ­ger­ne vil hjæl­pe mig med at læg­ge en ban­da­ge, jeg kan ha­ve på un­der lø­bet, « si­ger Al­ber­to Con­ta­dor til Tin­kof­fSaxos hjem­mesi­de.

Skul­der­ska­den kan vi­se sig at knu­se Con­ta­dors lang­sig­te­de mål om at vin­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce i sam­me sæ­son. En be­drift in- gen har for­må­et si­den Marco Pan­ta­ni i 1998. Spa­ni­e­ren vil der­for gø­re alt for at fuld­fø­re lø­bet og re­sten af sæ­so­nen, som er skræd­der­sy­et til hans to sto­re mål.

» Jeg vil for­sø­ge at star­te på sy­ven­de eta­pe, for­di jeg har ar­bej­det me­get hårdt for­ud for Giro­en. Jeg er me­get op­ti­mi­stisk i for­hold til at star­te i mor­gen ( i dag, red.), men vi bli­ver nødt til at ven­te helt ind­til star­ten for at se, hvor slemt og hvor al­vor­ligt styr­tet har væ­ret, « si­ger den 32- åri­ge cy­kel­ryt­ter.

I gårs­da­gens styrt slog Al­ber­to Con­ta­dor og­så sit høj­re knæ.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.