Rusland blev Sve­ri­ges bød­del

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AGF tab­te

Trods op­ryk­ning til Su­per­liga­en stop­per Auri Sk­ar­ba­li­us som ch­eftræ­ner i Vi­borg. Fo­to: Hen­ning Bag­ger Vi­borg Stifts Fol­ke­blad fik på en te­le­fon­for­bin­del­se fat i Vi­borg FFs ch­eftræ­ner Auri Sk­ar­ba­li­us, der kun­ne be­kræf­te en del af Ek­stra Bla­dets hi­sto­rie om, at han stop­per i klub­ben.

Men mens Ek­stra Bla­det skrev, at Auri Sk­ar­ba­li­us bli­ver fy­ret, for­tæl­ler træ­ne­ren, at han selv har truf­fet be­slut­nin­gen om at stop­pe i Vi­borg FF. Og ind­til nu ser han sig selv som træ­ner i klub­ben til vin­ter, hvor hans kon­trakt ud­lø­ber.

» Jeg stop­per i Vi­borg, når min kon­trakt lø­ber ud. Det er min be­slut­ning, « si­ger op­ryk­nings­træ­ne­ren. Er der snak om, at du skal stop­pe al­le­re­de nu? » Der har ik­ke væ­ret no­gen di­a­log om at stop­pe nu « . Hvad si­ger klub­ben til din be­slut­ning? » Klub­ben har ik­ke få­et det at vi­de end­nu « . Hvad lig­ger til grund for din be­slut­ning om at si­ge stop? » Jeg har ik­ke me­re at til­fø­je til det nu. « Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra sport­s­chef Ole Nielsen. Mens Vi­borg er ryk­ket op, må AGF ven­te lidt på at føl­ge trop ef­ter et over­ra­sken­de ne­der­lag på 0- 1 i af­tes på hjem­me­ba­ne mod Fre­de­ri­cia.

En sejr vil­le dog hel­ler ik­ke ha­ve hjul­pet, for tid­li­ge­re i går vandt Lyng­by med 5- 1 over AB. BNB

NED­T­UR

Pe ter Fred­berg

I en f or­ry­gen­de match, én af VMs bed­ste o g m est m edri­ven­de, r øg S ve ri­ge u d af VM. Bød­len v ar R usland, s om fik h jælp a f Oli­ver Ek manLars­sons s køjte, da s uper­stjer­nen og en a f v er­dens dy­re­ste sp il­le­re, Y ev­ge­ni Malk in, me d s it a ndet m ål score­de t il 4 - 3 s må fe m m inut­ter fø r t id i d ra­ma­et i C E Z Are­na i Ostra­va .

Sve­ri­ge hav­de figh­tet sig op f ra 0- 3 t il 3 - 3 p å m ål a f Joh n K ling­be rg , A nton L and er og Loui Er ik sson, me n blot 26 s ek un­der e fter Erikss ons kvit­te­ring f a ldt Ma lk in s mål . Ru sla nds a fgø­ren­de 5 - 3- scor­ing b lev s ig­ne­ret e n l ig­gen­de V la­di­mir Ta­ra sen­ko på en bre akaway i tomt mål i de dø­en­de ske­kun­der.

» Vi be­gynd­te at spil­le midt i mat­chen. D et s kul­le v i h ave g jort f ra star­ten, « si ger S ve­ri­ges f or­bund­s­kapt ajn, Pär M årts.

» Det fø­les, som om vi ik­ke rig­tigt sl år t il, når v i s ka l e t ni­veau op. D et kan mær­kes, at vi har un­ge spil­le­re, som i kke h ar v æret me d s å l æn­ge. Men vi gav dem en match. «

Når Rusla nd i mor­ge n mø­der USA i s emi­fi­na­len, e r d er e n ny ma nd på d et rus­si­ske hold : Alex Ove­chk in.

Su­per­stjer­nen blev le­dig, da New York R angers se nd­te W as­hing ton Ca­pi­tals ud af NHLs play­of­fs med 2- 1- s ej­ren i o ver­tid i M adi son S qua­re Gar­den i d en s yven­de ka mp i a nden run­de i E astern Con­fe­ren­ce.

Det r us­si­ske l ands­holds g ene­ra l ma­na­ger, A ndrei S af­ra­nov, sen dte en hur­tig in­vi­ta­tion til USA, og Alex Ove­chk in sva­re­de promp­te ja ta k.

I gå rs­da­gens f ør­ste t o k vart fi­na­ler vandt VMs yng­ste hold , USA, 3 - 1 over Schweiz, og Ca­na­da ud­spil­le­de Hvi­derusl and 9- 0.

Ca­na­da har i kke v un­det VM- me­dal­je si­den søl­vet i 2 0 09 og er bl evet sl ået fe m å r i t ræ k i k var tfi­na len. Men hold et i P r ag e r k lart s t ær­ke­re d en­ne g ang me d e n h ær a f N HL­stjer­ner me d S id­ney C r os­by s om di­ri­gen­ten og tre måls- skytten Ty­ler Seg uin s om d en s to­re s pil ler mo d hv ide ru ssern e.

Ca­na­da h a r s co­ret 5 8 m ål i ot t e k ampe o g e r f avo­rit t il g ul­det me d Rusland som far­lig­ste t r us se l.

I s emi­fi­na­len mø der c a nad ier­ne Tjekk iet , d er s log No rdens s id ste re­præ se nta nt, Fi nl and, ud v ed at vin­de i P rag me d 5 - 3. To a f må­le­ne score­de l eg­en­den, 4 3 - åri­ge J aro mir Ja­gr.

Vla­di­mir Ta­ra­sen­ko, i bag­grun­den, og Yev­ge­ni Mal­kin fejrer en scor­ing mod Sve­ri­ge. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.