DBU af­vi­ser ra­cis­me­ankla­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­GEN BE­VI­SER Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

Vi­borg FFs an­greb­s­es Ser­ge De­blé har med 14 mål i sæ­so­nen væ­ret en af de helt sto­re år­sa­ger til, at hol­det fra dom­kir­ke­by­en skal spil­le med i Su­per­liga­en næ­ste år.

Suc­ces hav­de han og­så, da han blev mat­chvin­der for Vi­borg FF i en kamp mod HB Kø­ge 9. maj. Men det er for­ment­lig ik­ke en kamp, som den ivo­ri­an­ske an­gri­ber hu­sker til­ba­ge på med et smil på læ­ben.

For iføl­ge ham selv blev han un­der­vejs i kam­pen of­fer for ra­cis­me af HB Kø­ges må­l­mand Fre­de­rik Due.

Re­a­ge­re­de vold­somt

Til Vi­borg Stifts Fol­ke­blad ud­tal­te De­blé, at han blev mødt med or­de­ne ’ bla­ck bastard’ – el­ler over­sat til dansk – ’ sor­te svin’. An­gri­be­ren re­a­ge­re­de vold­somt på må­l­man­dens på­stå­e­de ver­ba­le an­greb, hvil­ket end­te med at ko­ste Ser­ge De­blé et gult kort, in­den han ef­ter­føl­gen­de blev skif­tet ud.

Fre­de­rik Due be­næg­te­de ef­ter­føl­gen­de at ha­ve sagt no­get ra­ci­stisk til Vi­borgs an­gri­ber. Bå­de HB Kø­ge og Vi­borg FF tog des­u­den kraf­tigt af­stand fra ra­ci­sti­ske ud­tryk, og beg­ge klub­ber valg­te at luk­ke sa­gen in­ter­nt.

DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg kun­ne dog sta­dig væl­ge at ta­ge sa­gen op, hvis de føl­te, det var nød­ven­digt. Men i går op­ly­ste DBU, at man på bag­grund af dom­mer Kasper Mad­sens ind­be­ret­nin­ger ik­ke me­ner, der er be­vi­ser for, at Fre­de­rik Due skul­le ha­ve sendt ra­ci­sti­ske til­råb af­sted mod Ser­ge De­blé.

DBU skri­ver ef­ter­føl­gen­de, at in­gen af klub­ber­ne der­for vil bli­ve sank­tio­ne­ret med en bø­de.

DBU har af­vist Ser­ge De­b­les anklage om, at han skul­le væ­re ud­sat for ra­cis­me af HB Kø­ges må­l­mand Fre­de­rik Due. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.