Giv hjem­me­vær­net vå­ben

Eft er BTs af­slø­rin­ger: Hjem­me­vær­net skal be­skyt­tes, hvis en ter­r­o­rist som Omar El- Hus­se­in skul­le duk­ke op, me­ner po­li­ti­ke­re. Står det til DF, skal hjem­me- værns­fol­ke­ne be­væb­nes

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ btdk kaak@ bt. dk BT i går.

TER­ROR

Kaa­re Kron­berg Dansk Fol­ke­par­ti og Ven­stre slår nu fast, at hjem­me­vær­net frem­over ik­ke skal væ­re for­svars­lø­se over for en be­væb­net ter­r­o­rist.

Som BT for­tal­te i går, så føl­te hjem­me­værns­folk sig ladt i stik­ken af po­li­ti­et på ter­r­or­nat­ten i fe­bru­ar, for­di de hav­de be­vogt­nings­op­ga­ver uden at væ­re be­væb­ne­de, og uden at der var be­væb­net po­li­ti i nær­he­den.

Der­med var de - hvil­ket og­så frem­går af Rigs­po­li­tiets re­de­gø­rel­se om for­lø­bet - et sår­bart ter­r­or­mål.

Men det var først klok­ken et om nat­ten og cir­ka ti ti­mer eft er, at Omar El- Hus­se­ins før­ste skud var løs­net, at det gik op for po­li­ti­et, at hjem­me­værns­fol­ke­ne skul­le afl øses af be­væb­net po­li­ti.

Det får nu Dansk Fol­ke­par­ti til at kræ­ve, at hjem­me­værns­folk i en lig­nen­de si­tu­a­tion ik­ke skal væ­re ube­væb­ne­de, hvis de står ale­ne og bevogter et om­rå­de.

Skal kun­ne for­sva­re sig

» Selv­føl­ge­lig skal de kun­ne for­sva­re sig, når der er en ter­r­o­rist løs i Kø­ben­havn. Og de skal ik­ke ba­re for­sva­re sig selv, de skal og­så kun­ne for­sva­re de al­min­de­li­ge dan- ske­re, hvis der op­står en si­tu­a­tion, hvor det er på­kræ­vet, « si­ger Dansk Fol­ke­par­tis med­lem af for­svar­s­ud­val­get Martin Hen­rik­sen.

Må ik­ke fø­le sig ut­ryg­ge

Ven­stres med­lem af for­svar­s­ud­val­get Jakob En­gel- Sch­midt er enig i, at det ik­ke hol­der, at hjem­me­værns­fol­ke­ne står ube­væb­ne­de.

» Jeg vil ik­ke love her, at løs­nin­gen er at be­væb­ne hjem­me­vær­net, men de skal ik­ke væ­re ube­skyt­te­de og fø­le sig ut­ryg­ge. Og er de ube­væb­ne­de, skal po­li­ti­et sør­ge de­res sik­ker­hed, « si­ger Jakob En­gelS­ch­midt.

Vå­ben til hjem­me­vær­net mø­der dog mod­stand hos En­heds­li­sten.

Ek­stra ud­sat­te

» Som ud­gangs­punkt sy­nes jeg ik­ke, at vi skal la­ve en stør­re mi­li­ta­ri­se­ring af si­tu­a­tio­nen end højst nød­ven­digt, « si­ger par­tiets for­svarsord­fø­rer Ni­ko­laj Vil­lum­sen.

Men står vi ik­ke over for en ny vir­ke­lig­hed, hvor uni­for­me­ret per­so­nel er ek­stra ud­sat­te. Omar El- Hus­se­in stod ik­ke til­ba­ge for at sky­de di­rek­te eft er po­li­ti­et?

» Han var hel­ler ik­ke bleg for at sky­de på ci­vi­le, men det er jo ik­ke et ar­gu­ment for, at al­le dan­ske­re skal ha­ve vå­ben, « si­ger Ni­ko­laj Vil­lum­sen.

Troels Graff, der er kap­ta­jn i hjem­me­vær­net, blev sendt ud til be­vogt­nings­op­ga­ve ef­ter ter­r­or­an­gre­bet imod Kr­udt­tøn­den i fe­bru­ar må­ned. I går for­tal­te han i BT, at han sam­men med 30 an­dre hjem­me­værns­fri­vil­li­ge stod ube­væb­ne­de og uden po­li­ti­be­skyt­tel­se. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.