Thor­nings tavs­hed er ik­ke guld

BT - - DEBAT - Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res TER­R­OR­SA­GEN Sko­vlun­de TER­R­OR­SA­GEN Spa­ni­en

Le­ne Trel­de

Det ses ty­de­ligt, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) ik­ke er glad for PETsa­gen. Ja, Stats­mi­ni­ste­ren ser ef­ter­hån­den let­te­re ir­ri­te­ret ud, for be­ty­der det vir­ke­lig så me­get, om hun har sagt, at be­vogt­nin­gen af sy­na­go­gen blev iværk­sat straks eft er ter­r­or­an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den – og ik­ke fi re ti­mer eft er?

Men tids­for­skel­len er me­get af­gø­ren­de, idet sy­na­go­gen rent fak­tisk blev an­gre­bet.

De fi re ti­mers for­skel vi­ser for det før­ste, at PET har slø­set ge­val­digt med sik­ker­he­den om­kring jø­de­r­ne, som jo sag­tens kun­ne væ­re ble­vet an­gre­bet in­den­for dis­se fi re ti­mer – alt­så før be­vogt­nin­gen blev igang­s­at. Det­te hav­de væ­ret en ka­ta­stro­fe.

Set i det lys er det ove­nud uhel­digt, at Hel­le Thor­ning ta­ger mun­den lidt for fuld og frem­læg­ger for­ker­te op­lys­nin­ger om be­vogt­nin­gen til den in­ter­na­tio­na­le pres­se for blot at gø­re en god fi gur her op til valg­kam­pen.

Hel­le Thor­ning bør hel­le­re ud­tryk­ke en be­kla­gel­se frem­for sø­for­kla­rin­ger. For dy­best set hand­ler pro­ble­ma­tik­ken om jø­de­r­nes sik­ker­hed. Og bå­de PET og Hel­le Thor­ning har jok­ket i spi­na­ten.

Ole Thor­sen

Det er ik­ke al­tid, at ’ tavs­hed er guld’. In­gen skal bil­de mig ind, at Hel­le Thor­ning ( S) og Mette Fre­de­rik­sen ( S) ik­ke blev klar over, at der var be­gå­et en fejl i Hel­le Thor­nings ud­læg­ning af tids­punk­tet for be­skyt­tel­se af sy­na­go­en i Krystal­ga­den for ca. tre må­ne­der si­den, før nu.

Jeg er der­i­mod sik­ker på, at Hel­le Thor­ning ik­ke vid­ste be­sked om tids­pun­ket, da hun holdt sin ta­le kort tid eft er.

Var hun blot kom­met ud af bu­sken med det sam­me, hun fi k be­ske­den om ’ de ca fi re ti­mers for­sin­kel­se’, var alt o. k.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.