Ja, Wil­ders præ­di­ker kun had

BT - - DEBAT - ÖZLEM CEKIC

Li­ge­stil­lings­ord­fø­rer, SF

pro­blem, at så­dan nog­le som Ge­ert Wil­ders og an­dre ek­stre­mi­ster kom­mer til Fol­ke­mø­det. Jeg går hver­ken ind for cen­sur el­ler for, at de skal næg­tes ad­gang. Men jeg øn­sker at rej­se en de­bat om, hvor­vidt vi har lyst til at bru­ge Fol­ke­mø­det på folk, der op­for­drer til had. He­le idéen med Fol­ke­mø­det er, at fol­ket skal sam­les og ta­le sam­men, for­di vi øn­sker at nå hin­an­den gen­nem di­a­log. Der­for er det i mod­strid med Fol­ke­mø­de­ts ånd at læg­ge hus til al-

DET ER ET

ver­dens had­præ­di­kan­ter. Om de ka­ster de­res had over dan­ske mus­li­mer el­ler jø­der, er un­der­ord­net. Jeg vil­le me­ne det sam­me, hvis Hizb ut- Ta­hrir el­ler den ra­bi­a­te imam fra Grim­høj­mo­ske­en plan­lag­de at kom­me for at præ­di­ke had mod jø­der.

et men­ne­ske, der grund­læg­gen­de er mus­lim­ha­der og pro­vo­ka­tør. I de­mo­kra­ti­et skal me­nin­ger kun­ne bry­des. Men at in­vi­te­re ham ska­ber ik­ke di­a­log og sam­men­hold i Dan­mark, som Fol­ke­mø­det el­lers bur­de. Og jeg kø­ber ik­ke præ­mis­sen om, at man går ind

GE­ERT WIL­DERS ER

for cen­sur, hvis man si­ger fra over for ek­stre­mi­ster.

til at dis­ku­te­re, om vo­res fol­ke­mø­de skal om­dan­nes til en som­mer­lejr for al­ver­dens ek­stre­mi­ster. Jeg kan for­stå, at Dan­sker­nes Par­ti nu og­så vil in­vi­te­re an­dre høj­re­ek­stre­mi­ster og ek­stre­me na­tio­na­li­ster fra Ita­li­en og Frank­rig. Det gør mig usik­ker for sik­ker­he­den for dan­ske mus­li­mer og jø­der. Og hvis Fol­ke­mø­det kom­mer til at be­stå af fl ere po­li­ti­be­tjen­te end be­sø­gen­de, er der no­get grund­læg­gen­de galt, som vi er nødt til at for­hol­de os til.

VI ER NØDT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.