Nej, Wil­ders er de­mo­krat

BT - - DEBAT - KA­TRI­NE WIN­KEL HOLM

For­mand, Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet

kla­re mål på Fol­ke­mø­det, at vi øn­sker at sæt­te fo­kus på yt­rings­fri­he­den. Gert Wil­ders er i den sam­men­hæng en per­son, hvis hi­sto­rie vi­ser, hvil­ken pris man ri­si­ke­rer at skul­le be­ta­le for at ha­ve be­stem­te hold­nin­ger i Eu­ro­pa i dag. Han er en vel­for­mu­le­ret me­nings­dan­ner, og han har nog­le hold­nin­ger, man kan væ­re enig el­ler ue­nig i. Han er de­mo­krat, for­sva­rer ho­mo­seksu­el­le og un­der­stre­ger al­tid, at han kri­ti­se­rer is­lam og ik­ke mus­li-

VI HAR DET

mer. Så vi sy­nes, at han er in­den for ski­ven for ci­vi­li­se­ret de­bat. Der­for har vi in­vi­te­ret ham. Og der­for kom­mer det bag på os, at vi har den­ne de­bat nu.

at det gø­res til et stort pro­blem, at man gi­ver ta­ler­sto­len til en uskyl­dig mand, hvis ene­ste ’ for­bry­del­se’ er, at han har sagt no­get, som ter­r­o­ri­ster­ne ik­ke kan li­de. Vi øn­sker net­op di­a­log og sam­ta­le, og Ge­ert Wil­ders har ik­ke over­t­rå­dt no­gen love, men har le­vet som fan­ge på grund af si­ne helt le­gi­ti­me hold­nin­ger. Jeg un­drer mig over den kri­tik, vi

DET ER TRIST,

har mod­ta­get for at in­vi­te­re ham og sam­men­lig­nin­gen med, at det sva­rer til at in­vi­te­re is­la­mi­ster.

som de sy­nes, men når nog­le Ven­stre- folk for ek­sem­pel si­ger, at de al­li­ge­vel ik­ke øn­sker at duk­ke op til Fol­ke­mø­det på grund af Ge­ert Wil­ders, ser jeg det som et for­søg på at få os til at afl yse be­sø­get. Men vi gen­nem­fø­rer det, og det er alt­så kun et mø­de på af ti­mes va­rig­hed om lør­da­gen. Hvis jeg var nervøs og ban­ge, vil­le jeg ta­ge væk den eft er­mid­dag, det fo­re­går, og så kom­me igen bag­eft er.

FOLK MÅ GØ­RE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.