MEL­LEM­REG­NIN­GER

Ter­ror, Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Den­ne uge i dansk po­li­tik har væ­ret præ­get af sto­re og prin­ci­pi­el­le spørgs­mål, som al­le me­get vel kan en­de som mel­lem­reg­nin­ger.

Hvor­for er ter­r­or­re­de­gø­rel­sen en mel­lem­reg­ning? Sel­ve re­de­gø­rel­sen er en vig­tig for­ud­sæt­ning for, at man i frem­ti­den kan væ­re bedst mu­ligt for­be­redt på ter­ror. Men sel­ve de­bat­ten om, hvad stats­mi­ni­ste­ren har vidst og sagt hvor­når, er en mel­lem­reg­ning. Den er ik­ke de­sto min­dre vig­tig, for­di det er en al­vor­lig sag for en mi­ni­ster at gi­ve Fol­ke­tin­get el­ler off ent­lig­he­den for­ker­te el­ler mis­vi­sen­de op­lys­nin­ger. Det har ko­stet mi­ni­stre job­bet – og­så selv­om den for­ker­te op­lys­ning, de gav vi­de­re, var én, som de selv var ble­vet fejl­in­for­me­ret om. Tag blot tid­li­ge­re ud­vik­lings­mi­ni­ster Chri­sti­an Fri­is Ba­chs selvvalg­te af­sked. Han var ty­de­lig­vis ble­vet fejl­in­for­me­ret, men tog al­li­ge­vel an­sva­ret. Ik­ke an­sva­ret for at pla­ce­re et an­svar et an­det sted, men an­sva­ret som i be­tyd­nin­gen ’ kon­se­kvens’. Thor­ning gav for­ker­te op­lys­nin­ger. Men in­tet ty­der på, at det var med vil­je. Der­for er det ik­ke en sort/ hvid si­tu­a­tion, men der­i­mod en ræk­ke nu­an­cer af grå. Og der er i øv­rigt rul­let et ho­ved i PET, så sa­gen har haft kon­se­kvens. Sam­ti­dig er hver­ken SF el­ler En­heds­li­sten på krigs­stien i sa­gen. De bor­ger­li­ge par­ti­er vil na­tur­lig­vis bru­ge al­le Fol­ke­tin­gets red­ska­ber til at for­føl­ge sa­gen, men den ser ik­ke ud til at få kon­se­kven­ser for an­dre end den af­gå­en­de PET- chef. Der­med bli­ver sa­gen en mel­lem­reg­ning. ning for re­ge­rin­gens kurs – og det bli­ver der­med en mel­lem­reg­ning.

Hvil­ken me­nings­må­ling er en mel­lem­reg­ning? Dem al­le sam­men! Men en Gallup- må­ling vi­ste, at kun 5 pct. af Ven­stres væl­ge­re hå­ber på en ren V- re­ge­ring eft er val­get. Til gen­gæld hå­ber seks ud af ti af de væl­ge­re, som stem­te på Ven­stre ved sid­ste valg, at der dan­nes en VO- re­ge­ring. Det kan man tol­ke man­ge ting ud af. Min tolk­ning er, at V- væl­ge­re er tryg­ge ved sam­ar­bej­det med DF og fak­tisk me­ner, at DF på nog­le om­rå­der har en po­si­tiv eff ekt på Ven­stre – må­ske og­så Ven­stres for­mand. Men det bli­ver ét af de mest in­ter­es­san­te spørgs­mål i en kom­men­de valg­kamp, om DF er pa­rat til at på­ta­ge sig re­ge­rings­ansvar. Jeg for­ven­ter dog ik­ke at få no­get svar på det, før der måt­te fo­re­lig­ge et val­gre­sul­tat, der gør det mu­ligt. Og der­med bli­ver og­så den­ne må­ling en mel­lem­reg­ning.

Fol­ke­mø­det ram­mer og­så en mel­lem­reg­ning? Ja. Ge­ert Wil­ders er in­vi­te­ret af Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet. Og Dan­sker­nes Par­ti har in­vi­te­ret Gyl­dent Dag­gry. Lad os blot kon­lu­de­re til en be­gyn­del­se, at de be­søg ik­ke gør no­get godt for po­li­tiets over­ar­bejds- puk­kel. Det har da og­så af­sted­kom­met en de­bat om, hvor­vidt så­dan­ne folk og or­ga­ni­sa­tio­ner bør del­ta­ge. Fol­ke­mø­de­ts ska­ber, Ber­tel Haar­der, ærg­rer sig, men vil ik­ke blan­de sig. Uff e El­le­mann- Jensen hå­ber, at Wil­ders har pli til at tak­ke nej til in­vi­ta­tio­nen, an­dre po­li­ti­ke­re boy­kot­ter Fol­ke­mø­det og SFs Özlem Cekic me­ner, ek­stre­mi­ster er ved at ’ vold­ta­ge idéen om Fol­ke­mø­det’. I et land som Dan­mark, hvor vi ik­ke ba­re yn­der at for­sva­re, men og­så te­ste græn­ser­ne for yt­rings­fri­hed, vil in­gen vove at me­ne, at Wil­ders m. fl . ik­ke må del­ta­ge, selv­om man­ge i de­res stil­le sind vil hå­be, at de ik­ke gør. Men der­med bli­ver og­så de­bat­ten om de­res del­ta­gel­se en mel­lem­reg­ning.

Er mel­lem­reg­nin­ger­ne li­ge­gyl­di­ge? Nej. Mel­lem­reg­nin­ger gem­mer oft e sel­ve sandheden om et spørgs­mål. Det er ba­re sjæl­dent, de for al­vor får lov at fl yt­te ver­den.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.